1/7

Ski stasjon | Foto: Nicolas Tourrenc

2/7

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

3/7

Øvre Sund bru sett fra Grønland | Foto: Peter Aasen

4/7

Fornebubanen | Illustrasjon Multiconsult

5/7

Fjordbyen Drammen Lier | Illustrasjon Multiconsult

6/7

Håhammeren bru og turvei | Foto: Jo Gaute Fornes

Kjedet flytebru, multiconsult, samferdsel og infrastruktur,

7/7

Kjedet flytebru over Bjørnafjorden | Illustrasjon Multiconsult

Mobilitet & Samferdsel

Multiconsult ønsker å være med på å utvikle et samfunn som tar hensyn til bærekraft og samtidig skaper verdier.
Prosjekterer for nytt dobbeltspor på Dovrebanen

Multiconsult skal prosjektere underbygning for nytt dobbeltspor på Dovrebanen på strekningen Furnesbakken – Stange. Oppdraget utføres…

7. november 2023

Stor internasjonal begeistring for Fornebubaneprosjektet

− Det er hyggelig og litt overraskende at bruken av BIM modeller til prosjektering og bygging…

23. oktober 2023

Multiconsult prosjekterer fylkesvei i Bamble

Multiconsult skal prosjektere veiprosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark…

16. oktober 2023

Multiconsult skal gjennomføre innovativt prosjekt om økosystemendringer i naturen

Statens Vegvesen har valgt Multiconsult til å gjennomføre ett flerårig forsknings-, utviklings-, og innovasjonsprosjekt (FoUI) for…

11. oktober 2023

Best sammen

Seniorrådgiver geoteknikk Guro Brendbekken har opplevd store endringer i bransjen i løpet av karrieren, men har…

5. oktober 2023

Utredning av Nord-Norgebanen er overlevert

Jernbanedirektoratet overleverte onsdag 27. september konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Multiconsult har vært sentral…

27. september 2023

Vi kan mobilitet i by

Gode transportmuligheter er avgjørende for økonomisk utvikling og for et velfungerende samfunn. Samtidig er samfunnet i stor endring; Våre byer vokser og blir stadig mer komplekse, forventningene til velfungerende infrastruktur øker samtidig som miljø- og klimabelastningen skal minimeres. Samferdsel utfordres av våre mest aktuelle samfunnsspørsmål! En effektiv infrastruktur er selve grunnlaget for en fungerende by i morgendagens bærekraftige samfunn. Multiconsult planlegger for fremtiden og har som ambisjon å tilby velfungerende mobilitetsløsninger.

Best på krevende samferdselsanlegg

Ingen prosjekter er like og de faglige utfordringene spenner vidt. Multiconsult har utviklet en egen gjennomføringsmetodikk for store samferdselsprosjekter tilpasset prosjektenes størrelse og kompleksitet. Gjennom digital samhandling og god risikostyring kan vi oppnå betydelige besparelser i prosjektgjennomføringen. Multiconsult er anerkjent som den rådgiveren som best forstår håndtering av risiko knyttet til største kostnadsbærerne innen samferdsel.

Multiconsults rådgivere dekker alle aspekter fra rådgivning og veiledning i en ide- og utviklingsfase, gjennom hele prosjektet med planlegging og prosjektering, til overlevering og idriftsetting. Våre kompetente og engasjerte medarbeidere sørger for å skape en forståelse av hva som gir merverdi for kunden. Vi er representert i alle landets regioner og legger stor vekt på samspill med kunden og andre interessenter.

Vi prioriterer bærekraft

Multiconsult er aktiv i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. Med vår kompetanse skal vi fremme valg av bærekraftige løsninger i prosjektene. Vi gir kundene råd om å velge de mest bærekraftige løsningene og utfordrer kundens miljøambisjoner. Vi bruker bærekraft som kriterium ved alternativsvurderinger, og kan dokumentere bærekraft i anbefalt løsning.