1/4

Riksvei 3/25 | Foto: Skanska

2/4

Riksvei 3/25 | Foto: Multiconsult

3/4

Kjurrudalen faunapassasje | Foto: Multiconsult

4/4

Midtskogsvea | Foto: Multiconsult

Rv. 3/25 Løten – Elverum – totalentreprise

Multiconsult har i samarbeid med Aas-Jakobsen og Skanska ferdigstilt ny rv. 3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, med ny rv. 25 til Basthjørnet.

Ny veg med midtdeler gir økt trafikksikkerhet, mer forutsigbar reisetid og bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Elverum og Hamar. Prosjektet har en verdi på 5,5 mrd og var ved kontraktsinngåelse Norges største vegkontrakt.

Prosjektet har satt ny rekord i å ha landets korteste byggetid – 27 km vei er ferdigstilt på 26 måneder. Anleggsarbeidene startet juni 2018 og deler av prosjekteringen har pågått parallelt med bygging for å nå fristen for ferdigstillelse. Vegstrekningen ble åpnet i juli 2020, tre måneder før planlagt og til en kostnad 20% under opprinnelig prosjektanslag.

Løsning av oppdrag

Multiconsult har hatt ansvar for all prosjektering av strekningen som ligger i Elverum kommune, og ansvaret for ytre miljø og geoteknikk på hele prosjektet.

Multiconsult prosjekterer 4,5 km firefelts veg, 8 km tofelts veg, 2 rundkjøringer, 7 km drift- og adkomstveger, støytiltak, og 9 konstruksjoner – derav fire betongbruer, to faunapassasjer og tre kulverter/underganger.

Optimalisering av betongmengder i designfasen, utstrakt bruk av lavkarbonbetong, bruk av lokalt trevirke i limtrebroene og reduksjon i dieselforbruk ved massehåndtering har bidratt til at prosjektet har kuttet klimagassutslippene med 25%.

Prosjektet har høye bærekraftambisjoner og er det første norske samferdselsprosjekt som er blitt sertifisert i henhold til Ceequal Whole Team Award – nivå Excellent.

Prosjektet vant også Partnerships Awards 2019 for beste samferdselsprosjekt.

Våre tjenester

  • Geoteknisk prosjektering
  • Rådgiving
  • Kostnadsberegninger
  • Rystelsesmålinger
  • Støymålinger
  • Konstruksjonsteknikk
  • Støyskjerming
  • 3D-modellering