Strategi

Den sterke muliggjøringskulturen i konsernet er en av de største suksessfaktorene for å nå våre strategiske mål, og Multiconsult har det som trengs for å lykkes; respekterte fagmiljøer, fag-enere, stor kapasitet, god anseelse, solid kundegrunnlag og ressurser til å satse.

For å imøtekomme både egne og bransjens utfordringer, og samtidig være godt rustet til å møte endringene bransjen står overfor, lanserte vi høsten 2018 en revidert strategi frem mot 2020. Strategien har fått navnet GO, en forkortelse for Gain & Operations.

Salg og oppdrag
Oppdragene er selve fundamentet for vår virksomhet og da må også fokuset og våre prioriteringer tuftes ut fra hva som skal til for å vinne de riktige oppdragene, og ikke minst sørge for at vi skaper lønnsomhet i oppdragene. Dette gjør vi gjennom å skape verdi i oppdragene våre, både for kunden, samfunnet og for Multiconsult. Gjennom vår reviderte strategi signaliserer vi derfor at vi skal ha enda større fokus på vår kjernevirksomhet, salg og oppdrag.

Bærekraft
I vår visjon står det at vi ved å forstå fortiden skal realisere fremskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å sette vårt fotavtrykk. Skal vi lykkes med dette, må vi også ta inn over oss de omveltningene bransjen står overfor. Vår evne til å sette teknologi, prosess og menneske sammen til effektive, gode og bærekraftige leveranser er nøkkelen for fremtidig økonomisk vekst. I Multiconsult har vi ett uttrykk som sier «tenke grønt i alt vi gjør». I dette ligger også at vi skal utfordre våre kunder til å velge bærekraftige løsninger.

Digitalisering
Som et av de største rådgiver- og arkitektmiljøene i Norge ønsker vi å ligge i front på digital innovasjon og utvikling. Vi skal gå i tett dialog med kunder og samarbeidspartnere for å skape nye og effektive digitale produkter som gir gevinster både til kunder og næring. Vi vil også ta initiativ til et tettere samarbeid med våre konkurrenter på dette området. Digitalisering og bruk av ny teknologi vil videre effektivisere deler av næringen og vil tvinge frem nye forretningsmodeller og nye måter å ta betalt for den verdiskapningen vi bidrar med.

Samarbeid
Det er en klar trend at de store prosjektene stadig blir større. Dette krever også stadig mer av de som er satt til å lede og styre oppdragene våre. Det stiller enda større krav til fagkompetanse, men kanskje vel så viktig er relasjonskompetansen og evnen til å danne et godt samarbeidsklima mellom alle aktørene i prosjektet og verdikjeden. De ulike aktørene i næringen må samhandle på en helt annen måte enn tidligere og vi må evne å tenke felles mål fremfor kun på egen gevinst. Dette er noe våre kunder vil både kreve og forvente i større grad fremover.

Hovedgrep
I vår reviderte strategi har vi beskrevet noen utvalgte områder vi må lykkes for å få realisert målene i strategien;

  • Ta posisjon som #1 på store og lønnsomme totalprosjekter i Norge,
    i samspill med entreprenører og byggherrer
  • Ta en ledende posisjon og realisere lønnsomhet Samferdsel
  • Realisere lønnsomhet og selektiv vekst innen energi i Norge og Internasjonalt
  • Videreutvikle vår ledende posisjon innen helsebygg i Skandinavia
  • Muliggjøre digital innovasjon og utvikle nye forretningsmodeller, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere
  • Utvikle fleksible bemanningsløsninger som sikrer lønnsomhet, rett kompetanse og riktig kapasitet

 

 

Hva vi har gjort, er det vi er blitt.
Hva vi gjør, er det vi blir.