Deichman Bjørvika

Strategi

Vi har en strategisk ambisjon om å bli den aktøren som gjør det enklere å utvikle og realisere verdiskapende prosjekter i et livsløpsperspektiv. Dette er en ambisiøs målsetting, men vi har alle forutsetninger for å bli denne aktøren over tid.

Vi skal være de beste til å forstå hva kunden ønsker å oppnå med sitt prosjekt. Vi skal gi gode innspill og løsninger på hvordan verdier kan maksimeres gjennom å sikre at alle aktørers kompetanse benyttes på best mulig måte. Vi vet at barrierer for mot og hastighet handler mer om tankesett enn tekniske begrensinger. Vi skal derfor bidra med nye perspektiver på hvordan utfordringer kan løses på en bedre måte, og utfordre våre kunder på disse.

Det er gjennom våre prosjekter vi skaper verdi. Vi har tro på at verdiskaping maksimeres når de beste aktørene arbeider sammen om omforent mål – og med felles ansvar for risiko og gevinst. Vi vil derfor søke komplementære og forpliktende partnerskap med de dyktigste aktørene. Sammen skal vi skape muligheter, løse utfordringer og fjerne barrierer. Vi ønsker å bidra til at siloene som i dag preger bransjen rives ned. Vi vil arbeide for at de ulike aktørene i et prosjekt bidrar inn i et større perspektiv med felles mål fremfor blikk for egen vinning.

Vårt mål er alltid å gjøre våre omgivelser bedre, enten det gjelder kunder, næring, klima, kollegaer eller det ukjente vi vet vil oppstå. Vi skal fortsette å dyrke dagens kjernevirksomhet, men samtidig sørge for å være godt posisjonert til å gjøre forretning i nye muligheter som dukker opp rundt oss.

 • Vi er muliggjører av verdiskapende prosjekter
  – når våre kunder lykkes, lykkes vi
 • Vi former næringen
 • Vi er foretrukken partner i det grønne skiftet
 • Vi er stedet der kompetanse utvikles og trives
 • Vi utfordrer det etablerte og ser muligheter for å skape ny forretning

Det er tidlig i prosjektutviklingen at premissene for verdiskapning defineres. Det krever at aktører i tidlig fase har et helhetsperspektiv og nødvendig forståelse for livssyklusen prosjektet skal ha. Denne kompetansen har vi i Multiconsult – og det vil derfor være naturlig å søke posisjoner der vi kommer tidligere inne i prosjekter. Verdiskaping skjer i flere dimensjoner og vi skal kjennetegnes som en aktør som alltid har et balansert syn på design-to-cost og design-to-value.

For å nå våre strategiske ambisjoner har vi definert fem strategiske prioriteringer for årene som kommer:

 • Vi skal være bransjens «løsningsarkitekter»
 • Vi skal etablere og tilby komplementære partnerskap for å skape en mer sømløs verdikjede hvor alle bidragsytere deler et felles syn på, og overordnet mål for, prosjektet.
 • Vi skal etablere «Utforskningsfabrikken» for å innovere ny forretning
 • Vi skal gripe markedsmuligheter utløst av samfunnets overgang til renere energi
 • Vi skal sette kraft for å utnytte det digitale mulighetsrommet

Vi skal gjøre det enklere å realisere verdiskapende prosjekter i et livsløpsperpektiv

Bærekraft
I vår visjon står det at vi ved å forstå fortiden skal realisere fremskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å sette vårt fotavtrykk. Skal vi lykkes med dette, må vi også ta inn over oss de omveltningene bransjen står overfor. Vår evne til å sette teknologi, prosess og menneske sammen til effektive, gode og bærekraftige leveranser er nøkkelen for fremtidig økonomisk vekst. I Multiconsult har vi et uttrykk som sier «tenke grønt i alt vi gjør». I dette ligger også at vi skal utfordre våre kunder til å velge bærekraftige løsninger.

Digitalisering
Som et av de største rådgiver- og arkitektmiljøene i Norge ønsker vi å ligge i front på digital innovasjon og utvikling. Vi skal gå i tett dialog med kunder og samarbeidspartnere for å skape nye og effektive digitale produkter som gir gevinster både til kunder og næring. Vi vil også ta initiativ til et tettere samarbeid med våre konkurrenter på dette området. Digitalisering og bruk av ny teknologi vil videre effektivisere deler av næringen og vil tvinge frem nye forretningsmodeller og nye måter å ta betalt for den verdiskapningen vi bidrar med.