Reguleringsplanarbeid i Arna, Bergen kommune

Tilrettelegge for fortsatt drift av steinknuseverk samt deponering av avfall i tomme fjellhaller.

05-11-2021

Ålesund kommune | Varsling om igangsetting av reguleringsplan

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring farleia ved Erknefluda,…

20-10-2021

Styrdalen | Varsel om oppstart detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at Varanger KraftHydrogen AS setter i gang arbeid med detaljregulering for Styrdalen, Berlevåg…

18-10-2021

Ulsteinfjorden | Varsel om oppstart av reguleringsplan

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring og omlegging av…

04-10-2021

Giske kommune | Varsel om oppstart av reguleringsplan

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring farleia ved Djupefluda…

Varsel om oppstart av detaljregulering

Iht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering GNR 58 BNR 763, Harstad. Forslagsstiller er Per…

29-09-2021

Detaljregulering Leirbakken K13, Tromsø kommune

Varsel om oppstart av planarbeid. Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med plan 1942 detaljregulering for Leirbakken…

15-09-2021

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring, Børøya nord

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Børøya nord, næringsområde (plan-ID BØ42).

12-07-2021

Varsel om oppstart av planarbeid Skutlesåsen

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljreguleringsplan for gbnr. 177/1,2,3,4,…

09-07-2021

Offentlig ettersyn forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune

Iht. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a og Motorferdselloven § 4a varsles det herved om høring og…

24-06-2021