Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis S2 og S3, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis…

24-09-2020

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan i Trondheim kommune

Detaljreguleringsplan for del av Alette Beyers Veg. På vegne av Trondheim kommune v/Miljøpakken og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og…

14-08-2020

Varsel om oppstart av endring og høring av reguleringsplan – 614 Holstneset i Harstad sentrum

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-14 varsles det herved omfølgende: Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan 614 Holstneset i Harstad sentrum…

27-07-2020

Varsel om oppstart av planarbeid for plan 517 – Forretning/bensinstasjon – gbnr 9/352, Juvikflaten i Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet igangsettelse av privat detaljregulering for forretning/bensinstasjon på Juvikflaten, gnr.…

10-06-2020

Varsel om utvidelse av plangrense for reguleringsplan for Fana, gnr 42, bnr 321 m.fl., Gamle Kirkevegen.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette utvidelse av plangrense for reguleringsplan for Fana, gnr 42, bnr 321 m.fl.,…

17-04-2020

Varsel om mindre reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-14 vert det varsla om mindre reguleringsendring for Lofthus sentrum i Ullensvang kommune. Formålet med…

13-02-2020

Varsel om oppstart av planarbeid for Årstad, GNR. 159, BNR. 959 mfl., Mindemyren felt S17, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Årstad, GNR.…

30-01-2020

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skogsskjenet sørvest, del av gnr. 50, bnr. 269, m. fl. i Sund kommune

Det vert med dette varsla om igangsetting av privat detaljreguleringsplan for Skogsskjenet sørvest bustadområde, gnr. 50, bnr. 269, m. fl. i Sund kommune i…

19-12-2019

Reguleringsendring etter forenklet prosess til uttale – Ytrebygda. Gnr 107 bnr 498 Espehaugen I/L3. Arealplan-ID 900003.

Det vises til tidligere varsel om forenklet prosess (brev datert 12.03.19) for endring av reguleringsplan for Ytrebygda. Gnr 107 bnr 498 Espehaugen I/L3, arealplan-ID…

25-11-2019

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Jekteviksbakken, Bergen Moské i Bergen kommune, saksnr. 201910516/6

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Bergenhus, gnr. 164, bnr. 226 mfl., Jekteviksbakken, Bergen…

21-11-2019