Varsel om oppstart av planarbeid for Fana. gnr 9 bnr 302 mfl., Eikelund, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana. Gnr 9 Bnr 302 mfl., Eikelund…

04-10-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, Gnr. 40, Bnr. 71 m. fl., Mårdalen 33, Reguleringsplan, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Mårdalen 33 gnr. 40 bnr. 71 m.fl.…

Kunngering: Detaljregulering for næringsområde på Lesto inkl. utdjuping og mudring av Saltasundet

Varsel om oppstart og høyring og offentleg ettersyn av planprogram.

Kunngjering varsel om oppstart av detaljregulering for Stadskipstunnel (planID 2022010)

Stad kommune har teke initiativ til planendringa og ynskjer at det vert tilrettelagt for næringsareal, flytting og utviding av hamneareal og må båthamn, utviding…

29-06-2022

Varsel om endring av reguleringsplan Voss Hyttegrend

I medhald av plan- og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det med dette varsla reguleringsendring av gjeldande reguleringsplan for Voss Hyttegrend, planID: 12352015001 i…

Varsel om høyring og offentleg ettersyn av planprogram: Detaljregulering for Aldalen akvakulturområde (Planid: 20220300)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 og § 12-11 vert det med dette varsla høyring og offentleg ettersyn av planprogram for Aldalen…

22-06-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 mfl. Sandsliåsen Utbygging, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 mfl. i…

20-06-2022

Varsel om oppstart av detaljregulering for Aldalen Akvakulturområde (PlanID 20220300)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla oppstart av privat detaljregulering for Aldalen akvakulturområde, Lønningdal i Bjørnafjorden kommune.…

04-05-2022

Styrdalen, Berlevåg – varsel om høring og offentlig ettersyn detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 varsles det herved om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Styrdalen i Berlevåg kommune. Tiltakshaver…

28-03-2022

Oppstart av reguleringsplanarbeid parkeringsplasser Vadsø helsesenter

I hht plan- og bygningsloven §12-8, 1. ledd varsler herved kommunestyret i Vadsø om oppstart av reguleringsplanarbeid for opparbeidelse av nye parkeringsplasser i området…

18-03-2022