Varsel om endring reguleringsplan for Jentoftbukta, Sør-Varanger kommune

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles herved om oppstart av arbeid med endring av plan 2012015 Jentoftbukta i Sør-Varanger kommune. Tiltakshaver…

20-12-2022

Varsel om oppstart av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, Tromsø kommune

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og § 12-14 varsles det om igangsetting av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, i Tromsø kommune.…

01-12-2022

Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Bekkefaret)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.

02-11-2022

Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Idrettsveien)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.

Varsel om oppstart av planarbeid for Nye Bodø stamnetterminal og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, PlanID: 2022011.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med offentlig detaljregulering av Nye Bodø stamnetterminal. Planområdet omfatter gnr/bnr.: Gbnr…

Varsel igangsetting av arbeid Kjøde næringsområde (PlanID 2022013)

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kjøde næringsområde og at forslag til planprogram er lagt…

11-10-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana. gnr 9 bnr 302 mfl., Eikelund, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana. Gnr 9 Bnr 302 mfl., Eikelund…

04-10-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, Gnr. 40, Bnr. 71 m. fl., Mårdalen 33, Reguleringsplan, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Mårdalen 33 gnr. 40 bnr. 71 m.fl.…

Kunngering: Detaljregulering for næringsområde på Lesto inkl. utdjuping og mudring av Saltasundet

Varsel om oppstart og høyring og offentleg ettersyn av planprogram.

Kunngjering varsel om oppstart av detaljregulering for Stadskipstunnel (planID 2022010)

Stad kommune har teke initiativ til planendringa og ynskjer at det vert tilrettelagt for næringsareal, flytting og utviding av hamneareal og må båthamn, utviding…

29-06-2022