Varsling om detaljregulering av ny fabrikk for e-metanol i Finnfjord, Senja kommune

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for ny fabrikk for e-metanol i Finnfjord i Senja kommune.

Tiltakshaver er Carbon Recycling International (CRI), og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Senja kommune har tatt stilling til planspørsmålet i utvalg for samfunnsutvikling 15.15.2024, sak 79/2024. Oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 23.05.2024.

Les mer i vedlagte varslingsbrev og plandokumenter.