Foto: Hampus Lundgren

Personvernerklæring Multiconsult

Personvernlovgivningen skal ivareta den enkeltes personvern. Dette innebærer at personopplysninger blir behandlet slik at integritet og konfidensialitet blir ivaretatt iht. loververket, men også eierens interesse.

1. Innledning

2.Multiconsults behandling av personopplysninger

3. Innsamling av personopplysninger

4. Overføring av personopplysninger

5. Overføring av personopplysninger

6. Slik utøver du dine rettigheter som registrert

7. Endringer til denne personvernerklæringen

__________________________________________________________________

1. Innledning

Multiconsult søker gjennom vår behandling av personopplysninger at det overnevnte blir ivaretatt. Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten, og personopplysningene vil behandles i samsvar med Multiconsults personopplysningsrammeverk, som er et rammeverk som ivaretar kravene i personopplysningsloven.

2. Multiconsults behandling av personopplysninger

Generelt
Multiconsult behandler personopplysninger om ansatte, potensielle medarbeidere, og ansatte hos kunder, leverandører og andre interessenter. Vi behandler også opplysninger om personer som ikke er ansatt eller engasjert av Multiconsult.

Multiconsult vil sørge for forsvarlig, rettferdig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

Multiconsult vil derfor bare behandle personopplysninger når slik behandling er nødvendig for at vi skal kunne drive vår virksomhet, tilby tjenester eller andre legitime forretningsinteresser, oppfylle rettslige krav eller avtaler, eller etter samtykke. Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Multiconsult vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Eksterne tjenesteleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Multiconsult. Multiconsult har rimelige og tilstrekkelige tiltak for å påse at personopplysninger blir behandlet iht. til vårt rammeverk for personopplysninger.

Multiconsult behandler også opplysninger om personer som ikke er ansatt eller engasjert av Multiconsult, og da for følgende formål:

Saker knyttet til anskaffelser
Multiconsult behandler personopplysninger som er nødvendige for å anskaffe varer og tjenester fra leverandører og entreprenører.

Integrity Due Diligence
Multiconsult har etablert en Integrity Due Diligence (IDD)-prosess. IDD-prosessen består blant annet av å samle inn informasjon som hjelper oss med å forstå hvem våre potensielle samarbeidspartnere er, hvilke verdier de har og hvordan de driver sin virksomhet. I noen tilfeller kan IDD også omfatte behandling av personopplysninger. For ytterlig informasjon om vårt IDD prosess kontakt GDPR@multiconsult.no.

Etikk og integritet
Multiconsult har en varslingsportal, der alle kan melde bekymringer og rapportere antatte eller potensielle brudd på lovgivning eller selskapets retningslinjer. Portalen er tilgjengelig for alle. Mer informasjon om etikkhjelpelinjen finner du her.

Kommunikasjon
Multiconsult kommuniserer eksternt og internt med allmennheten, bestemte målgrupper og enkeltpersoner. Eksempler på kommunikasjonsaktiviteter utført av Multiconsult eller tredjeparter er: Distribusjon av nyhetsbrev, pressemeldinger, bedriftsrapporter, optimalisering av nettsteder, gjennomføring av arrangementer og møter, håndtering av bruker initiert dialog, informasjon til offentlige myndigheter, gjennomføring av undersøkelser og kommunikasjon i sosiale medier.

Rekruttering
Multiconsult behandler personopplysninger til rekrutteringsformål for å sikre at Multiconsult rekrutterer kvalifiserte kandidater. Det juridiske grunnlaget for slik behandling av personlige data er knyttet til nødvendig behandling av personopplysninger for å utføre en kontrakt eller ta nødvendige skritt som du eller vedkommende har bedt om før det inngås en kontrakt.

Cookies
Vennligst se vår Cookie policy.

3. Innsamling av personopplysninger

Multiconsult kan samle inn personopplysninger i forbindelse med vår drift:

  • Kontaktinformasjon slik som navn og adresse, telefonnummer og e-postadresse;
  • Detaljer om en persons arbeidserfaring, stilling, kvalifikasjoner, fødselsdato og førerkort;
  • Screening-relatert informasjon;
  • Forretningsopplysninger, inkludert navnet på personer i relevante stillinger i et selskap og virksomhetsopplysninger; og
  • Informasjon om preferanser knyttet til markedsføring og andre aktiviteter.

Personopplysninger kan samles på ulike måter, inkludert:

  • Direkte av Multiconsult personell når et forretningsforhold etableres eller gjennom operasjonell virksomhet;
  • Fra en kunde, leverandør eller andre interessenter, fra en allment tilgjengelig informasjonskilde (f.eks. nettside) eller fra en arbeidsgiver (f.eks. når en leverandør eller entreprenør oppgir personopplysninger om sine ansatte);
  • Gjennom Multiconsults nettsider; eller
  • Personopplysninger direkte utlevert fra en person

5. Overføring av personopplysninger

Multiconsult har internavtaler for å gi Multiconsult et juridisk grunnlag for overføring av personopplysninger innad i Multiconsult konsernet inkludert til datterselskaper utenfor EU/EØS. Disse avtalene gjelder for alle personopplysninger som er beskyttet av EUs regelverk om behandling av personopplysninger.

Multiconsult vil også sikre at det europeiske regelverket om overføring av personopplysninger over landegrensene følges når slike opplysninger overføres til eksterne behandlere er lokalisert utenfor EU/EØS.

6. Slik utøver du dine rettigheter som registrert

Nasjonal og internasjonal lovgivning om behandling av personopplysninger gir rettigheter til registrerte personer. Slik registrerte personer har, i visse tilfeller, rett til å kreve tilgang, retting, sletting og/eller begrensninger i behandlingen av sine data.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter vennligst bruk følgende skjema.

7. Endringer til denne personvernerklæringen

Vi oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis slike oppdateringer ikke er vesentlige, publisere vi oppdatert versjon uten særskilt melding om dette. Hvis endringene er betydelige og påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler personopplysninger på, vil vi gi særskilt melding om dette på nettsiden vår. Se derfor på denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.