Kompetansenettverk

Hovedmålet til kompetansenettverkene i Multiconsult kan beskrives gjennom begrepet DUSE; Dele, Utvikle og Standardisere på mest mulig Effektiv måte.

Kompetansenettverkene skal styrke den faglige samhandlingen og kompetanseutviklingen på tvers av organisasjonsgrensene; region, geografi og forretningsområdene. På den måten skal ressursene og kompetansen utvikles og utnyttes på best mulig måte.

Hva gjør kompetansenettverkene?

Foruten å være et instrument for erfaringsutveksling, skal kompetansenettverkene tjene som en arena for læring, innovasjon og utvikling.

Multiconsults medarbeidere er selskapets viktigste aktiva. Multiconsult trenger lærende, kompetente, kreative og motiverte medarbeidere. Kompetansenettverkene er organisasjonens viktigste verktøy for å strukturere, lede og utøve kompetanseutvikling på tvers i organisasjonen.

Kompetansenettverkene skal:

  • støtte linjen med ivaretakelse og utvikling av Multiconsults kompetanse
  • være pådrivere for at kompetanse utvikles, deles og utveksles i hele Multiconsult
  • stimulere til innovasjon og bidra til markedsrettet kompetanseutvikling
  • være en støtteprosess til organisasjonens strategi- og produktutvikling
  • stimulere til at faglig ledelse blir ivaretatt i Multiconsult