Onshore Olje og gass Ormen Lange

Foto: Eivind Leren, AS Norske Shell

Systemsikkerhet og risikostyring

For å sikre at de løsningene vi prosjekterer og bygger fungerer som de skal, har Multiconsult fokus på styring av risiko.

Antall utfordrende prosjekter i dagens samfunn er økende, hvor store sykehus, lange og dype tuneller, grensesprengende bruprosjekter og fellesprosjekter for veg og jernbane er stikkord. Kompleksiteten i prosjektenes natur medfører at feil kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Ny, eller kjent, teknologi med nye bruksområder, og høy teknologisk og sosial kompleksitet øker prosjektenes risiko.

Styring av risiko i stadig mer komplekse prosjekter krever en helhetlig, systematisk og prosjekttilpasset tilnærming, som også håndterer risiko som oppstår i grensesnittet mellom fagdisipliner. For at systemene vi prosjekterer skal kunne fungere og driftes slik vi ønsker, må vi ha kontroll på farer systemet vil kunne utsettes for, og utvikle de mulighetene som skapes gjennom god prosjektgjennomføring. Kompetansenettverket Systemsikkerhet og Risikostyring jobber derfor med å utvikle kunnskap om styring av risiko for både systemer og prosjekter.

Kompetansenettverket er delt inn i fem fagområder: Prosjektrisikostyring, HSE/HMS Olje & Gass/ Industri, RAMS og pålitelighet, SHA iht. Byggherreforskriften, og samfunnssikkerhet. Felles for disse fagområdene er fokus på systemsikkerhet og risikostyring.

Fagmiljøet

Multiconsults fagmiljø innen systemsikkerhet og risikostyring kombinerer bred praktisk erfaring med høy formell kompetanse på sivilingeniør- og doktorgradsnivå. På denne måten finner vi pragmatiske løsninger på komplekse problemer, og sikrer at oppdragene løses effektivt og med god kvalitet.

Våre spesialister på systemsikkerhet og risikostyring er en integrert del av Multiconsults omfattende ingeniørmiljø. Multiconsult kan derfor tilby komplett kompetanse og bidra til helhetlig systemsikkerhet innenfor de fleste bransjer og fagområder. Vi bidrar i alle deler av livssyklusen, både som en integrert del av planlegging og prosjektering, og i forbindelse med fornyelse og oppgradering av eksisterende systemer. I alle prosjekter har vi fokus på å standardisere og utnytte kunnskap fra tidligere prosjekter, bl.a. gjennom en egen metodikk for systematisk gjenbruk.

Leveranser

Typiske leveranser/tjenester innenfor de ulike fagområdene er:

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) iht. Byggherreforskriften

 • SHA-risikovurderinger i prosjekteringsfasen
 • Kurs/opplæring om BHF
 • Koordinator, KP og KU
 • SHA-plan

HSE/HMS i Olje & Gass/industri

 • Utføre vurderinger og utarbeide dokumenter knyttet til HSE management og teknisk sikkerhet, f.eks: HMS plan, HMS-strategi, HMS -design brief; Brann-, evakuering og rømning; Eksplosjoner; ATEX -Ex-/ sikkerhetssoner og tennkildekontroll; Brann- og gass deteksjon, alarm og nedstengingsfilosofi; Sikkerhetsutstyr, sikkerhetsskilt, fallsikring; Risiko- og ALARP-vurderinger; BAT – best available technology
 • WERA – working environment risk analysis
 • WEAC – working environment area charts

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety)

 • Sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet, oppetid relatert til et teknisk system
 • Forhold relatert til drift og vedlikehold av tekniske systemer
 • Vurdering av alternativer/konsepter mht. sikkerhet, oppetid, pålitelighet, tilgjengelighet eller vedlikeholdbarhet

Prosjektrisikostyring

 • Usikkerhets-/risikoanalyser (investeringskostnad, gjennomføringsplan/tid)
 • Styring av risiko/usikkerhet (Beslutningsplan, tiltaksplan for å redusere usikkerhet og risiko)
 • Kvalitetssikring av beslutningsunderlag (KS1/KS2, nøkkeltallsanalyse)

Samfunnssikkerhet

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
 • Beredskapsanalyser
 • Beredskaps- og kriseplaner
 • Kjennskap til NS 5830-serien Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger