2/3

Foto: Audun Andersen

3/3

Illustration: Statens vegvesen/Aas-Jakobsen, Cowi, Multiconsult

Systemsikkerhet og risikostyring

For å sikre at de løsningene vi prosjekterer og bygger fungerer som de skal, har Multiconsult fokus på styring av risiko.

Risikohåndtering og sikkerhetsstyring – for å sikre bærekraftige løsninger for fremtiden

Dagens samfunn har et økende antall utfordrende prosjekter, slik som store sykehus, lange og dype tuneller, grensesprengende bruprosjekter og fellesprosjekter for veg og jernbane. Mer komplekse samfunn og teknologi øker prosjektenes risiko som kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Samtidig er verden rundt oss i endring, og vi må forholde oss til klimaendringer, globalisering, terrortrusler, økt digitalisering og medfølgende digital sårbarhet.
Styring av risiko i stadig mer komplekse prosjekter krever en helhetlig, systematisk og prosjekttilpasset tilnærming, som også håndterer risiko som oppstår i grensesnittet mellom fagdisipliner. For at systemene vi prosjekterer skal kunne fungere og driftes slik vi ønsker, må vi ha kontroll på trusler systemet vil kunne utsettes for, og utvikle de mulighetene som skapes gjennom god prosjektgjennomføring. God prosjektgjennomføring er måten Multiconsult bidrar til et mer bærekraftig samfunn i lys av samfunnstrender og -endringer. Et bærekraftig samfunn er også et samfunn som sørger for god sikkerhet.

Kompetansenettverket Systemsikkerhet og Risikostyring jobber med å utvikle kunnskap om styring av risiko for systemer og prosjekter. Kompetansenettverket er delt inn i tre fagområder: Prosjektrisikostyring, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter (SHA) og Samfunns-sikkerhet. Felles for disse fagområdene er fokus på systemsikkerhet og risikostyring.

Fagmiljøet

Multiconsults fagmiljø innen systemsikkerhet og risikostyring kombinerer bred praktisk erfaring med høy formell kompetanse på master- og doktorgradsnivå. Vi finner pragmatiske løsninger på komplekse problemer og sikrer at oppdragene løses effektivt, og med god kvalitet.

Våre spesialister på systemsikkerhet og risikostyring er en integrert del av Multiconsults brede rådgivningsmiljø. Multiconsult kan tilby komplett kompetanse og bidra til helhetlig risikostyring innenfor de fleste bransjer og fagområder. Vi bidrar i alle deler av prosjektsyklusen, som en integrert del av planlegging og prosjektering, og i forbindelse med fornyelse og oppgradering av eksisterende systemer. I alle prosjekter har vi fokus på å standardisere og utnytte kunnskap fra tidligere prosjekter.

Tjenester

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet omhandler alt fra sikkerhetsutfordringer blant små private virksomheter til store uønskede hendelser som rammer hele samfunnet. Nye og eksisterende trusler påvirker private, kommunale og statlige aktører, og stiller skjerpede krav til virksomheters evne til å forebygge og håndtere trusler og uønskede hendelser.

Risikohåndtering og sikkerhetsstyring i samfunnet krever koordinering mellom flere ulike aktører, hvilket er særlig relevant for uønskede hendelser med store samfunnsmessige konsekvenser. Effektiv koordinering tilrettelegger for å spille på aktørers styrker i forbindelse med forebygging og håndtering av hendelser.

Multiconsult tilbyr følgende tjenester innen samfunnssikkerhet:

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
 • Beredskapsanalyser
 • Beredskaps- og kriseplaner
 • Beredskapsøvelser
 • Konsekvensutredninger
 • Mulighetsstudier
 • Opplæring, kurs, trening og øvelse
 • FoU innen samfunnssikkerhet

RAMS

Multiconsult tilbyr følgende tjenester innenfor RAMS:

 • Sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet, oppetid relatert til et teknisk system
 • Forhold relatert til drift og vedlikehold av tekniske systemer
 • Vurdering av alternativer/konsepter mht. sikkerhet, oppetid, pålitelighet, tilgjengelighet eller vedlikeholdbarhet

Sikring / security

Multiconsult tilbyr følgende tjenester innenfor sikring:

 • Sikringsrisikoanalyser (iht. NS 5814:2021, NS583x-serien)
 • Vurdering av verdier
 • Trusselvurderinger
 • Sårbarhetsanalyser
 • Utvikling av sikringsplan
 • Utarbeidelse av sikringskonsept
 • Sikring- og låseplaner (multiDoor), soneplaner, robusthetsmatriser
 • Konsekvensvurderinger/simuleringer
 • Rådgiving og prosjektstøtte innen sikkerhetsprosjekter
 • Erfaringer med bruk av vanlige standarder innen fysisk sikring (NS-EN 1627, NS-EN 356, PAS 68, IWA 14, FG-krav, sikringshåndboka til Forsvarsbygg)

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

Som prosjekterende har vi et selvstendig ansvar for å kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsfasen, ref. Byggherreforskriften §17. Vi skal velge løsninger som ikke medfører fare for de som skal jobbe på bygge- eller anleggsplassen. Der det ikke er mulig, må vi beskrive risikoforholdet, melde fra til byggherren og gjerne foreslå risikoreduserende tiltak. Vi har også ansvar for å vurdere og beskrive SHA-risikoforhold som kan ha betydning for fremtidig drift, vedlikehold, endring og/eller riving.

Multiconsult tilbyr følgende tjenester innen SHA:

 • SHA-risikovurderinger i prosjekteringsfasen
 • Koordinatorstøtte iht. Byggherreforskriften, både SHA-koordinator Prosjektering (KP) og SHA-koordinator Utførelse (KU)
 • Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan
 • Arbeidsmiljørisikovurderinger mht. driftsfasen (WEHRA)
 • Revisjoner mht. SHA- og HMS (helse, miljø og sikkerhets)-styring
 • Kurs og forelesninger innen Byggherreforskriften
 • FoU innen SHA

Prosjektrisikostyring

Komplekse, tverrfaglige prosjekter i et samfunn i stadig utvikling medfører usikkerhet som prosjektene må håndtere på en systematisk og helhetlig måte. Prosjektusikkerhet gjør seg gjeldende i to hoveddimensjoner:

 • Mangel på informasjon eller usikkerhet i forhold til om en hendelse vil inntreffe eller ikke
 • Usikkerhet ift. hva konsekvensene kan komme til å bli

ISO 31000:2018 definerer risiko som virkningen av usikkerhet knyttet til mål, og usikkerheten kan være både positiv (mulighet) og negativ (trussel/fare). Multiconsult definerer risikostyring som alle relevante tiltak og aktiviteter som har til formål å skape og beskytte verdier, gitt usikkerheten i omgivelsene våre.

Det overordnede målet med prosjektrisikostyring er å sikre at prosjektet leveres til avtalt tid, kostnad og kvalitet, samt i henhold til kundens øvrige målsettinger. Arbeidet innebærer å identifisere forhold som representerer muligheter og trusler for prosjektet, og definere treffende tiltak som sikrer effektiv prosjektering og gjennomføring.

Multiconsult tilbyr risikostyring til oppdrag og prosjekter i samsvar med ISO 31000:2018. Vi legger til rette for bevisst og kontinuerlig prosjektrisikostyring, læring og utvikling, gjennom hele prosjektets livsløp. I tillegg innehar Multiconsult kompetanse og kan tilby tjenester innen:

 • Usikkerhets-/risikoanalyser (investeringskostnad, gjennomføringsplan/tid)
 • Støtte til etablering av business cases, lønnsomhetsvurderinger, o.l.
 • Kvalitetssikring av beslutningsunderlag (KS1/KS2, nøkkeltallsanalyse)