kvalitetsstyring sjekkliste

Kvalitetsstyring

Samfunnet og kunder stiller stadig større krav til kvalitet. Derfor er kvalitetsledelse og kvalitetsstyring svært sentralt i alt arbeid i Multiconsult og gjelder både interne og eksterne leveranser.

Kvalitetsstyringsavdelingen i Multiconsult drifter et kompetansenettverk for kvalitetsstyring. Gjennom kompetansenettverket blir det sørget for å ha fokus på kvalitetsstyring på tvers av selskapet, samt å sikre en enhetlig arbeidsmetode for kvalitetsarbeid.

Multiconsult søker å alltid inneha den beste kompetansen og beste praksis i bransjen. Avdeling for Kvalitetsstyring påser at bedriften har et styringssystem som tilfredsstiller alle relevante krav fra kunder, myndigheter og andre interessenter. De sørger også for at styringssystemet er implementert og kontinuerlig blir forbedret. Multiconsult innehar dermed høy kompetanse innen kvalitetsstyring, målstyring, relevante standarder og myndighetskrav, usikkerhetsvurderinger og metoder for prosessforbedring.

Tjenester

• Kvalitetsforbedring (avviksbehandling og forbedring, innovasjon og læring)
• Kvalitetskontroll (kontroll, måling og analyse)
• Kvalitetsplanlegging
• Prosessforbedring
• Utarbeidelse av prosedyrer, arbeidsbeskrivelser og flytskjemaer
• Kvalitetsrevisjon
• ISO 9001
• Kvalitativ usikkerhetsvurdering

Oppgavene til nettverket

• Sørge for at det gis opplæring i aktuelle deler av styringssystemet, og bidra til kompetanseutvikling og positive holdninger til KS og HMS
• Gi råd om KS og HMS i viktige tilbud og oppstarthjelp i prioriterte oppdrag, og bidra til en enhetlig håndtering av KS- og HMS-krav i oppdrag
• Assistere ved tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av eksterne tilsyn
• Ta initiativ til og delta i prioritert forbedringsarbeid
• Bidra til erfaringsoverføring mellom oppdrag, og dokumentasjon av ”beste praksis”
• Delta i møter og samlinger i KS/HMS-kompetansenettverket, bidra i arbeidsgrupper og utføre avtalte aksjoner
• Informere og rapportere om planlagte aktiviteter innen KS og HMS
• Veilede/støtte oppdragsledere ved usikkerhetsvurderinger
• Bidra til etablering og oppfølging av styringsparametere og målinger i oppdrag
• Gi råd ved avviksbehandling, og følge opp gjennomføring av tiltak
• Gjennomføre og følge opp planlagte kvalitetsrevisjoner og kontroller
• Gi innspill til og veilede utvikling av styringssystemet