Etikk og integritet

Multiconsult skal opptre skikkelig og ordentlig overfor alle vi møter i vår arbeidshverdag. Etiske utfordringer skal møtes med åpenhet og alle som jobber for Multiconsult skal føle seg trygge på at de kan søke råd og støtte for å løse etiske dilemmaer og situasjoner som kan oppstå på jobb for Multiconsult.

Multiconsults arbeid med etikk og integritet bygger på prinsippene i UN Global Compact, ISO 26000 og retningslinjene fra Transparency International. Alle Multiconsults medarbeidere kjenner til og er pålagt å etterleve selskapets Etiske Retningslinjer. Retningslinjene beskriver gjeldende forretningsprinsipper og ønsket adferd blant ansatte og andre representanter for Multiconsult.

De etiske retningslinjene er vedtatt av selskapets styre, eies av konsernledelsen og skal til enhver tid gjennomsyre organisasjonen. I tillegg er verdiene, kulturen og hver enkelt medarbeiders integritet med på å sikre at Multiconsult er en åpen, trygg og ansvarlig leverandør, samarbeidspartner, kunde og arbeidsgiver. Grundig og kontinuerlig opplæring og holdningsskapende arbeid styrker lederes og ansattes evne til å kjenne igjen etiske problemstillinger når de oppstår, og håndtere disse i tråd med våre verdier.

Antikorrupsjon

Med flere tusen løpende oppdrag i ulike deler av verden møter Multiconsult et mangeartet risikobilde, som kan innebære betydelig risiko for korrupsjon og påvirkningshandel. Derfor er det etablert et internt antikorrupsjonsprogram. Antikorrupsjonsprogrammet skal sikre at Multiconsult etterlever lover og regler, og identifiserer og håndterer korrupsjonsrisiko på en forsvarlig måte. Multiconsults antikorrupsjonsprogram er forankret i de Etiske retningslinjene og bygger på internasjonalt anerkjent praksis for bekjempelse av korrupsjon, blant annet anbefalinger fra Verdensbanken og Transparency International.

Antikorrupsjonsprogrammet består av konkrete verktøy for vurdering og styring av korrupsjonsrisiko og veiledning for opptreden i situasjoner som kan sette integritet og uavhengighet på spill. Verktøyene i Antikorrupsjonsprogrammet kombinert med Multiconsults kultur for ansvar, skikkelighet og ordentlighet skal bidra til etterlevelse av de etiske retningslinjene i praksis.

Varsling

En viktig del av å ta ansvar er å fange opp potensielle kritikkverdige forhold så tidlig som mulig. Multiconsults varslingsprosedyrer gir ansatte og eksterne interessenter muligheten til å si fra om mulige kritikkverdige forhold og sikrer at slike varsler blir håndtert på en forsvarlig måte.

Compliance

Hos oss er det Group Compliance Officer som har ansvar for forvaltning av de etiske retningslinjene og varslingsprosedyrene. Compliance-funksjonen har ansvar for å drifte antikorrupsjonsprogrammet. Det innebærer blant annet å å bistå med korrupsjonsrisikovurderinger av oppdrag og tredjeparter, gjennomføre tiltak og gi råd og opplæring i antikorrupsjon til alle som jobber for Multiconsult.

Group Compliance Officer leder Etikkrådet, som er rådgivende organ for ledelsen i etikkspørsmål.

Alle som har spørsmål om etikk, integritet, uavhengighet og antikorrupsjon, eller har observert mulig brudd på Multiconsults etiske retningslinjer, kan henvende seg til Group Compliance Officer.