Foto: Marita Thomassen/Multiconsult

Mangfold og inkludering

Vi tror på mangfold og inkludering. At våre medarbeidere er forskjellige, gjør oss bedre. Vi har som mål å muliggjøre verdiskaping til våre kunder og samarbeidspartnere, og være en attraktiv arbeidsplass. For å få til det er vi overbeviste om at vi må speile samfunnet vi er en del av.

Hos oss skal alle få være seg selv og samtidig være en del av fellesskapet. Dette jobber vi aktivt med gjennom vår muliggjøringskultur og våre verdier. Det betyr at vi bryr oss om hverandre, har en åpen dialog og etterstreber like muligheter for alle. Det handler om å skape en trygg arbeidsplass der våre medarbeidere skal få være seg selv fullt og helt og fritt utforske nye idéer. Når kollegaer med ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver jobber sammen har vi større forutsetning for å finne gode løsninger på framtidens utfordringer og skape verdi for både kunder, medarbeidere og samfunnet.

Vårt viktigste standpunkt er at ingen diskrimineringsgrunnlag, det være seg kjønn, alder, etnisitet, seksuell legning, religiøs overbevisning eller funksjonsevne skal begrense våre medarbeideres mulighet til å utvikle seg og sin kompetanse.

Når vi skal bidra til å realisere verdiskapende prosjekter, så krever dette kompetanse og samtidig et mangfold i perspektiv. Mangfold i perspektiv hos våre medarbeidere er sentralt når de riktige løsningene for kunder og samfunn skal utvikles. Det er medarbeidere som er trygge på at nettopp deres perspektiv er det som kan utgjøre en forskjell som er vår nøkkel til suksess.

Multiconsults målsettinger for mangfold og inkludering:

 • Kjønnsbalanse i lederstillinger skal reflektere kjønnsbalansen i selskapet.
 • Likelønn mellom kvinner og menn for samme arbeid eller av arbeid av lik verdi.
 • Mangfold er en integrert del av vår dilemmatrening.
 • Kartlegge hvorvidt det er økt risiko for diskriminering i ulike faser av arbeidsforholdet.

Slik jobber vi med det:

 • Ha en proaktiv, systematisk og målrettet tilnærming til mangfold og like muligheter for alle.
 • Har kvartalsvise møter med tillitsvalgte om tematikken.
 • Fremme og synliggjøre vår mulighetskultur i alt vi gjør.
 • Gjennom vår mangfoldighet bidrar vi til et positivt samfunnsperspektiv i samspill med våre samarbeidspartnere.

Dette har vi oppnådd:

 • I løpet av de siste ti årene har andelen kvinnelige mellomledere i Multiconsult Norge økt fra 18 prosent i 2013 til nærmere 40 prosent i 2023. For hele Multiconsult-konsernet er den totale kvinneandelen på 42 prosent.
 • 4 av 9 kvinner i konsernledelsen.
 • Andelen kvinnelige ingeniører har økt gradvis fra 30 prosent i 2013 til 37 prosent i 2023.
 • Ved utgangen av 2023 hadde 7 prosent av ansatte i Multiconsult Norge utenlandsk statsborgerskap og snakket 33 forskjellige språk.
 • Vi er en sunn og trygg arbeidsplass som kjennetegnes av stor trivsel og høyt engasjement. Vi gjennomfører regelmessig medarbeiderundersøkelser for å sikre vedlikehold og utvikling av det ønskede arbeidsmiljøet.
 • I 2024 ble mangfold inkludert i dilemmatreningen som en del av Code of Conduct
 • Konsernansatte i foreldrepermisjon skal fra 2024 tilbys MOU samtale.