Akustikk – støy – vibrasjon

Gode lydforhold er når operatører på oljeplattformer kan kommunisere tydelig med hverandre, og når lydtekniske løsninger sørger for at hørselskader unngås i arbeid med støyende maskiner. Gode lydforhold gir grunnlaget for en god konsertopplevelse, uavhengig av sjanger.

I kontorbygninger vil gode lydforhold i kombinasjon med en riktig fordeling mellom kontorlandskap og stillerom sørge for at de ansatte har mulighet til å skjerme seg når de trenger det og samarbeide åpent når de trenger det, i tillegg til at det påses at bakgrunnsstøyen fra ventilasjon og datamaskiner ikke tar oppmerksomheten bort fra arbeidet.

Tjenester

Vi utfører tjenester i alle faser av prosjekter; fra konsekvensutredning og tidligfase-rådgivning i samarbeid med offentlige etater, offentlige og private byggherrer, via forprosjekt som underlag til entrepriser/prising i samarbeid med arkitekter og andre rådgivere, til detaljprosjektering for entreprenører, oppfølging i byggefase og lydmålinger som en del av sluttdokumentasjonen. Lydmålingsrapporten kan benyttes som dokumentasjon om samsvar med BREEAM punkt Hea 13 (Akustisk ytelse).

Kompetanseområder

Vi har kompetanse innenfor alle problemstillinger knyttet til akustikk, støy og vibrasjoner, inkludert ledelse av større sammensatte oppgaver. Vi har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningslovgivningen for lydtekniske forhold som dekker ansvarsområdene prosjektering (PRO) og kontroll av prosjektering (KPR).

Tjenestene dekker områdene:

• Bygningsakustikk (lydisolasjon, trinnlyd)
• Romakustikk
• Elektroakustikk/STI beregninger for PA-anlegg.
• Støy/vibrasjoner fra tekniske installasjoner.
• Støy og vibrasjoner fra samferdsel som vei, jernbane og fly.
• Støyovervåking av bygge- og anleggsvirksomhet.
• Støy fra industri.
• Støy offshore: Prosjektering i henhold til NORSOK S-002 og T-100.
• Lydmålinger: For eksempel ettermålinger i ferdig bygg (lydreduksjon, trinnlyd, etterklangstid, lydnivå fra tekniske installasjoner, øvrige lydforhold).

Vi utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter. Vi beregner lyd fra alle typer støykilder og lager støysonekart for større og mindre områder. Vi tilbyr i tillegg undervisning, kurs og foredrag etter behov, og har blant annet bistått entreprenører, høgskoler, byggherrer, bransjeorganisasjoner og arkitekter.

VI IVARETAR GODE LYDFORHOLD