Arneageren Torg - Sommer | Illustrasjon: Multiconsult

Arealplan, byggesak og utredning

Multiconsult har et stort og veletablert fagmiljø innenfor arealplanlegging og utredning.

Multiconsults kunder er fra offentlig og privat sektor, og vi jobber med varierte plan- og utredningsoppgaver over hele landet. Multiconsult gjennomfører planprosesser for bolig, næring og andre tiltak i byer, tettsteder og i ubebygde områder. Vi er spesialister på planlegging av infrastruktur som veg, havn og bane, blågrønne strukturer (bekk og rekreasjonsområder) og energianlegg (kraftverk og vindmøller).

Fagmiljøet i Multiconsult

Multiconsult tilbyr tverrfaglig kompetanse som kan løse et bredt spekter av utredningsoppgaver. Vi har arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, naturforvaltere og biologer, økonomer, sivilingeniører og andre typer fagspesialister innenfor en lang rekke fag. Vi har fagmiljøer i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Skien.

Bred og tung kompetanse

Multiconsults styrke er selskapets lange erfaring med å løse komplekse planoppgaver med mange fagfelt involvert. Vi har metoder og verktøy for å møte alle relevante problemstillinger fra tidligfase til gjennomføring. Våre erfarne rådgivere kan prosessledelse og vet hva som skal til for at planprosessen skal få god framdrift og ikke bli stoppet av formelle hindringer. Multiconsult kan bistå med prosjektledelse, myndighetskontakt og gjennomføring av medvirkningsprosesser. Vi kan forankre prosesser gjennom strategiske analyser (SWOT) og lage strategiplaner for utvikling av sentrumsområder og tettsteder. Multiconsult bistår med utredning innenfor en lang rekke tema og fagområder. Våre medarbeidere bruker flere verktøy for 3D-visualisering, som blant annet benyttes i volumstudier, sol- og skyggestudier, landskapsvurderinger og som illustrasjoner.

Leveranser

Multiconsult utarbeider alle typer planer etter plan- og bygningsloven og leverer komplette produkter på alle plannivå.

 • Planprogram
 • Konsekvensutredninger
 • Fylkesdelplaner
 • Kommune(del)planer
 • Område- og detaljreguleringsplaner
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Kystsoneplaner
 • Lokaliserings- og mulighetsstudier
 • Miljøoppfølgingsprogram
 • Stedsanalyser, DIVE-analyser
 • 3D-illustrasjoner og illustrasjonsplaner