Bergteknikk

Ingeniørgeologi

Bergteknikk er et voksende fagfelt som omhandler kunnskap innenfor tunneldrift, bergverksdrift, anleggsdrift, lager- og transportanlegg i berg og skredfare. Solid teoretisk kunnskap og lang praktisk erfaring gjør at Multiconsult kan løse problemer innenfor et stort spekter av prosjekter.

Multiconsult har et av Norges største og ledende fagmiljø innen ingeniørgeologi, sprengningsteknikk og måletjenester. Spesialrådgiverne på feltet representerer over 100 års sammenhengende praksis og kompetanseutvikling. Multiconsult har deltatt i en rekke prosjekter både over og under jorden. Flere av fagspesialistene på bergteknikk har betydelig erfaring fra oppfølging av arbeider i byggefasen, samt stasjonering på tunnelanlegg i Norge og i utlandet.

Variert og solid fagbakgrunn

Kompetansen innen bergteknikk bygger på fagfelt som ingeniørgeologi, bergmekanikk, sprengningsteknikk, skredfarevurdering, tilstandsvurdering og måleteknikk. Det er et tett og hensiktsmessig samarbeid mellom ingeniører, sivilingeniører, tidligere leder av Norsk Fjellsprengnings Forening (NFF), representanter i Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG), nøkkelpersoner ved utvikling og revidering av Norsk Standard, personer med lang internasjonal erfaring osv.

Sentral godkjenning

Multiconsult har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse i henhold til Plan- og bygningsloven for bergteknisk prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.

Selskapet har utstyr for god dokumentasjon av bygningstilstand før og etter sprengningsarbeider. Multiconsult tilbyr også rystelsesmålere kalibrert etter ny standard NS 8141:2013, med automatisk avlesning over mobiltelefoni-nettet.

Kompetanse

Multiconsult har kompetanse for å løse problemstillinger tilknyttet de fleste arbeider over og under jord. Selskapets spisskompetanse gjelder spesielt store samferdselsprosjekt, bygg- og anleggsprosjekter, vannkraftutbygging, olje- og gassanlegg i berg og ressursutvinning i gruver og massetak. Multiconsult kan bistå med faglige vurderinger av bergarbeider gjennom hele gjennomføringen av et prosjekt, fra undersøkelser og anbudsprosess, via oppfølging under bygging til etterkontroll. Kompetansen selskapet sitter på er også nyttig i og etter driftsfasen av prosjekter, ved vedlikehold, utvidelser eller avslutning av anlegg.

Tjenester

• Geologisk kartlegging
• Datamodellering av bergspenninger og hvordan de påvirkes av utsprengning m.m.
• Teknisk og økonomisk optimalisering av bergrom, tunnelanlegg
• Kostnadskalkyler for alle typer prosjekter i berg
• Utarbeidelse av anbudsdokumenter
• Prosjektering og oppfølging av berganlegg, eksempelvis tunneler, kraftverk, bergrom og byggegroper
• Vurdering av skredfare
• Planlegging og oppfølging av ulike typer skredsikringstiltak
• Dimensjonering og anvisning av sikringstiltak i skjæringer og skråninger
• Utarbeidelse av bore- og ladeplaner
• Bygningsbesiktigelser
• Rystelsesmålinger
• Kontroll av eksisterende tunneler og bergrom med tanke på bergstabilitet

Multiconsult utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter, og bistår byggherre, entreprenører, arkitekter m.fl.