Varsling av mulige kritikkverdige forhold

Alle som jobber for Multiconsult har rett til å varsle om mulige kritikkverdige forhold. Dette gjelder enten de er fast ansatte, vikarer eller korttidsansatte medarbeidere.

Alle som jobber for Multiconsult har rett til å melde fra om mulige kritikkverdige forhold. Både fast ansatte, vikarer eller korttidsansatte medarbeidere er oppfordret til å si fra om mulige brudd på lover eller interne retningslinjer. Medarbeidere som melder fra om mulig kritikkverdige forhold skal være sikret at saken blir behandlet seriøst av bedriften og uten at dette får negative konsekvenser for den som sier fra.

Multiconsult har utarbeidet en egen prosedyre for rapportering og behandling av mulig kritikkverdige forhold som en del av vårstyringssystem. Varsling kan gjøres både skriftlig og muntlig, i brev, epost, per telefon eller personlig. Identiteten til den som melder fra skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre saksbehandlingen.

Meld inn kritikkverdige forhold