Detaljregulering Knutsaåsen omsorgssenter 27/118 mfl. – Begrensa høyring utviding av planområde.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla utviding av planområde til detaljregulering for Knutsaåsen omsorgssenter gnr/bnr 27/118 mfl. planID 202301.

Tiltakshavar er Stord kommune. Plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast på e-post til:

lindadjuvik.sonstabo@multiconsult.no

Frist for uttale er satt til 8. februar 2024.

Spørsmål knytt til planarbeidet kan rettast til: Linda Djuvik Sønstabø, tlf. 53 01 36 57