Gamle Oslovei 28A, detaljregulering – varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det, på vegne av forslagsstiller Gamle Oslovei 28 Eiendom AS, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gamle Oslovei 28A i Trondheim kommune. Planarbeidet har plan-ID r20240008.

Planområdet

Planområdet ligger på Nyborg i Trondheim kommune. Planområdet omfatter eiendommene med gnr./bnr. 424/8, 424/9, 424/271, 424/238 og 424/239. Foreløpig er planområdet ca. 10,7 dekar. Endelig planavgrensning avklares i videre planarbeid.

Planområdet benyttes i dag til dagligvareforretning og ligger langs vestsiden av Gamle Oslovei. Tilgrensede naboområder består av blokkbebyggelse i 9.etasjer og noe småhusbebyggelse i form av rekkehus og eneboliger. Øst for planområdet og Gamle Oslovei ligger Valset barnehage, Sverresborg kirkesenter og en blanding av småhusbebyggelse og boligblokker. I tillegg er det store, åpne grøntarealer på begge sider av
Gamle Oslovei i umiddelbar nærhet av planområdet.

Bakgrunn og mål

Gamle Oslovei 28 Eiendom AS ønsker å legge til rette for utvikling av ny forretningsbebyggelsen på gnr./bnr. 424/8. Ønsket er å bidra til å styrke dagens lokalsenter og nærområde på eiendommen Bunnpris Nyborg. Dette ved å etablere sentrumsbebyggelse som skal spille på lag med omgivelsene ved å bygge forretning i første etasje, boligbebyggelse over butikken og en park som forsterker eksisterende turdrag og friområde.

Målet med prosjektet er å skape et mer moderne senter med blanding av forretning og bolig og en forbedret møteplass for lokalbefolkningen ved dagens Bunnprisbutikk. For å få til dette må området transformeres fra dagens forretningsvirksomhet til både forretning og boligformål. Dagens bebyggelse rives og ny bebyggelse plasseres med fasade i grensen til Gamle Oslovei slik at bebyggelsen forsterker og fremhever gateløpet, spiller på lag med nyere blokkbebyggelse langs Gamle Oslovei og kan bidra til å dempe støy for beboere i høyblokkene på Nyborg.

Se vedlagt planinitiativ for mer informasjon om tiltaket.

Gjeldende og igangsatte arealplaner

I kommuneplanens arealdel 2012-24 er arealene innenfor planområdet avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Aktuelle bestemmelser er: «ved regulering av områder på 1,5 – 6 dekar i eksisterende boligbebyggelse skal det være en arealutnyttelse på minimum 3 boliger per dekar». Nord for tiltakshavers eiendom er arealene avsatt til offentlig friområde.

Planområdet er tidligere regulert gjennom planID R0587, vedtatt 14.03.1960. Planområdet er regulert til butikk, mens tilgrensede eiendommer i vest og sør er regulert til blokkbebyggelse og rekkehus. Miljøpakken har igangsatt egen planprosess for «Sverresborg alle og deler av Gamle Oslovei, Fjellseterveien og Breidablikkveien». Dette er regulering av samferdselsprosjekt med ny gang-sykkelveg over en lengre strekning forbi planområdet.

Forskrift om konsekvensutredninger

Det er vurdert at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Se vedlagt planinitiativ for mer informasjon.

Videre planprosess

Det varsles nå oppstart av planarbeid og berørte gis med dette anledning til å uttale seg til det igangsatte planarbeidet. Hensikten med varslingen er blant annet å innhente synspunkter på utviklingen av området samt relevant informasjon om stedlige forhold. Etter at varsling av oppstart og innkomne merknader er mottatt vil plankonsulent og forslagsstiller utarbeide et planforslag, som sendes til planmyndigheten (Trondheim kommune) for behandling. Trondheim kommune tar så stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, gis berørte parter på nytt anledning til å uttale seg. Denne gang til et konkret forslag til rammer og føringer for arealbruk for det aktuelle området. Etter offentlig ettersyn av planforslaget, blir planforslaget på nytt gjenstand for behandling hos Trondheim kommune, hvor behandlingen til slutt ender opp med et vedtak i bystyret.

Forslagsstiller er Gamle Oslovei 28 Eiendom AS og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Multiconsult Norge AS v/Edvard Duvsete, på e-post; edvard.duvsete@multiconsult.no eller telefon; 91396552.

Innspill og merknader

Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart av planarbeid kan rettes skriftlig per brev til Multiconsult Norge AS v/Edvard Duvsete, Postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller på e-post til; edvard.duvsete@multiconsult.no. Innspill må være mottatt i løpet av 19. mai 2024. Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer » 10248497-01″.