Detaljregulering av Nye Bodø stamnetterminal – Varsel om utvidelse av planområdet

I henhold til plan – og bygningslovens § 12‐8, varsles det om utvidelse av planområdet for Nye Bodø stamnetterminal (planid: 2022011).

Planforslaget skal legge til rette for at havneområdet kan videreutvikles i tråd med aktørenes fremtidige behov og for at Bodø Havn KF skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt. Målsetninger med arbeidet er å sikre god og bred forbindelse mellom jernbanen og kaia, gi større fleksibilitet i utnyttelse og utforming av terminalen, samt tilrettelegging for videre utvikling.

Planområdet

Planområdet ligger på Rønvikleira, nord for ferjekaia og vest for jernbanestasjonen, i Bodø kommune.

Figur 1. Planområdets beliggenhet

Figur 2. viser utvidelse av planområdet.

Figur 2. Forslag til utvidelse av planområdet. Nytt areal som inngår i reguleringsplanen er markert med rød skravur. Ny plangrense markert med sort stiplet linje, tidligere plangrense er grå stiplet linje.   

Områder som berøres av planutvidelse:

 1. Nordøst ved Jernbaneveien og Dreyfushammarn. Hensikten med utvidelsen er å tilpasse plangrensen til trafikkarealer og eksisterende planer. Arealene tilsvarer ca. 0,3 daa, og berører eiendommene gnr./bnr. 138/4651, 138/2408, 138/4691. 
 2. Utvidelse av plangrense ved tomter for Klinkerveien 6-8. Hensikten med utvidelsen er å tilpasse planen med pågående reguleringsendring for Klinkerveien 6-8. Arealet tilsvarer ca. 0,8 daa og berører eiendom gnr./bnr. 138/2408.
 3. Øst for Jernbanevegen. Hensikten er å ivareta areal for havne- og godsterminal. Arealet tilsvarer ca. 6,6 daa, og eiendommene gnr./bnr. 138/4467 og 138/3583.
 4. I sør utvides planområdet til å omfatte rundkjøringen Sjøgata/Jernbaneveien/Bankgata med tilhørende trafikkarealer, parkering og kai. Hensikten med utvidelsen er regulere trafikkarealer i henhold til dagen situasjon, samt gi en sømløs overlapp av eksisterende planer. Regulerte underganger tilhørende Jernbaneveien og Sjøgata tas ut av planen. Arealet tilsvarer ca. 9,4 daa, og eiendommene omfatter gnr./bnr. 143/2, 138/700, 138/4700, 138/2211.

Forslagstiller og plankonsulent

Forslagstiller er Bodø havn KF og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Tidligere varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet i oktober 2022 i Avisa Nordland, på Bodø kommunes hjemmesider og via brev til grunneiere, naboer og offentlige myndigheter.

Det ble varslet utvidelse av plangrensen 15. mai 2023. Hensikten med utvidelsen var å sikre arealer til adkomst til jernbane, på østsiden av Jernbanevegen ved punkt 3 i figur 2.

Planstatus for området utvidelsen omfatter

I Kommuneplanens arealdel 2022-2034 er planområdet som utvidelsen omfatter er avsatt til baneformål, vegformål, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kombinert bebyggelse og anleggsformål, næringsvirksomhet og havn.

Planområdet omfatter store deler av områdeplan for Bodø stamnetterminal. Der er området regulert kontor/industri, kombinert bebyggelse og anleggsformål, havneområde i sjø, havneterminaler, kai, småbåthavn, bane, parkering, gang- /sykkelvei, fortau, annen veigrunn – grøntareal og vei. Vedtak av ny plan vil oppheve deler av reguleringsplanene som blir dekket av planområdet. Planen berører følgende reguleringsplaner:

 • PlanID 1256 Bodø stamnetterminal, vedtatt 17.02.2011
 • PlanID 1280, Max Mat eiendom, Vedtatt 20.05.2013
 • PlanID 1273, Bodø Indre Havn, Vedtatt 13.12.2012
 • PlanID 1108, Nordstrandvn. 27, Vedtatt 15.02.2001
 • PlanID 1108_101, Nordstrandvn. 27, Vedtatt 13.11.2001 (Bebyggelsesplan)
 • PlanID 2020002, Klinkervn. 6 og 8, Vedtatt 25.03.2021
 • PlanID 1284, Energihuset, Vedtatt 24.05.2012
 • PlanID 1300, Innseiling Bodø Havn, Vedtatt 19.06.2013
 • PlanID 1288, Flerbrukshavn-Indre Havn, Vedtatt 13.09.2012
 • PlanID 2016011, Dreyfushammeren 33, Vedtatt 14.09.2017

Merknader til varsel om planutvidelse  

Innspill til varsel om planutvidelse kan sendes skriftlig til Multiconsult v/Sissel Enodd Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller e-post sissel.enodd@multiconsult.no med kopi til Bodø kommune: postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av innspill er 10.05.2024

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/Sissel Enodd på e-post sissel.enodd@multiconsult.no eller på tlf. 45269562.