DETALJREGULERING FOR KRÅKNESET, BØ KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljregulering for Kråkneset i Eidet, Bø kommune (plan-ID 18672023.003). Havbør AS er forslagstiller. Multiconsult Norge AS er plankonsulent og ansvarlig for utarbeidelse av plandokumentene.

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ulike former for servicetilbud knyttet til fiskeflåten på Kråkeneset ved Eidet havn.
Det foreløpige konseptet viser en videreutvikling av dagens anlegg på Kråkeneset, med tomteopparbeidelse, etablering av ny bebyggelse på ca. 900 m2, nye vegløsninger og utlegging av flytekai.

Forholdet til gjeldende planer

Deler av arealet innenfor planavgrensningen berører reguleringsplan for Kobbvågen steinbrudd. Det aktuelle området er regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Deler av sjøområdet innenfor planavgrensningen er i den samme planen regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Den varslede planavgrensningen er omfattet av kommuneplanens arealdel og der avsatt til de samme formålene som gjeldende regulering, dvs LNFR på land og sjøformål i sjø.

Forhold til forskrift om konsekvensutredninger

Det er vurdert at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen har kvalitetssikret forslagsstillers vurdering og kommet til samme konklusjon.

Ekspropriasjon

Når det gjelder utsendelse av varsel om oppstart av planarbeid er det tilstrekkelig å forholde seg til hjemmelshavere registrert i Grunnboka.
Å komme i kontakt med andelshaverne til de aktuelle felleseiendommene i forbindelse med ev grunnerverv, har vist seg utfordrende. I samråd med kommunen ser forslagsstiller det derfor som en hensiktsmessig løsning at kommunen eksproprierer deler av nevnte eiendommer.

Medvirkning

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS, på e-post: tromso@multiconsult.no, med kopi til Bø kommune på post@boe.kommune.no, innen 10.04.2024.

Denne informasjonen sendes til berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter. Følgende dokumenter er tilgjengelig for nedlasting:

  • Notat om KU-vurdering, datert 19.09.2023
  • Planinitiativ, datert 19.09.2023
  • Referat fra oppstartsmøte med kommunen, datert 27.02.2024

Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tom Langeid, på 951 90790 eller tom.langeid@multiconsult.no.