Varsling av utlegging av Detaljregulering sjødeponi Hårvika og farledstiltak Steinstigrunnen, Tjeldsund kommune, til offentlig ettersyn

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 varsles det herved om offentlig ettersyn av Plan 5512-202205, Detaljregulering sjødeponi Hårvika og farledstiltak Steinstiggrunnen, med konsekvensutredning, Tjeldsund kommune. Tiltakshaver er Kystverket, og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Kommunestyret har i møte av 19.02.2024, som sak PS14/24 vedtatt at planprosessen gjennomføres etter plan- og bygningslovens § 3-7. Oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt 11.08.2022.
Les mer i vedlagte varslingsbrev og plandokumenter.

Høringsfrist er: 03.09.2024