Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Idrettsveien)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.

02-11-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Nye Bodø stamnetterminal og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, PlanID: 2022011.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med offentlig detaljregulering av Nye Bodø stamnetterminal. Planområdet omfatter gnr/bnr.: Gbnr…

Varsel igangsetting av arbeid Kjøde næringsområde (PlanID 2022013)

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kjøde næringsområde og at forslag til planprogram er lagt…

11-10-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana. gnr 9 bnr 302 mfl., Eikelund, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana. Gnr 9 Bnr 302 mfl., Eikelund…

04-10-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, Gnr. 40, Bnr. 71 m. fl., Mårdalen 33, Reguleringsplan, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Mårdalen 33 gnr. 40 bnr. 71 m.fl.…

Kunngering: Detaljregulering for næringsområde på Lesto inkl. utdjuping og mudring av Saltasundet

Varsel om oppstart og høyring og offentleg ettersyn av planprogram.

Kunngjering varsel om oppstart av detaljregulering for Stadskipstunnel (planID 2022010)

Stad kommune har teke initiativ til planendringa og ynskjer at det vert tilrettelagt for næringsareal, flytting og utviding av hamneareal og må båthamn, utviding…

29-06-2022

Varsel om endring av reguleringsplan Voss Hyttegrend

I medhald av plan- og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det med dette varsla reguleringsendring av gjeldande reguleringsplan for Voss Hyttegrend, planID: 12352015001 i…

Varsel om høyring og offentleg ettersyn av planprogram: Detaljregulering for Aldalen akvakulturområde (Planid: 20220300)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 og § 12-11 vert det med dette varsla høyring og offentleg ettersyn av planprogram for Aldalen…

22-06-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 mfl. Sandsliåsen Utbygging, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 mfl. i…

20-06-2022