Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Manger sentrum aust i Radøy kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med reguleringsplan «Detaljreguleringsplan Manger sentrum aust» for eigedomen gnr/bnr 45/38…

28-05-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Åsane, Gnr. 188 Bnr. 97 m.fl., Åsane Senter

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for eiendommene nevnt i overskriften.

18-05-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Dale stasjon, Vaksdal kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bane NOR om oppstart av detaljregulering for Dale stasjon…

15-05-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Evanger stasjon, Voss kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bane NOR om oppstart av detaljregulering for Evanger stasjon…

04-05-2018

Varsel om igangsetting av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fv. 6680, Kambrua – Lia.

På vegne av Trondheim kommune, kommunalteknikk og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av detaljregulering av en ca. 3…

09-04-2018

Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring for Tranøy Aust gnr./bnr. 38/2 og 7 i Fitjar kommune

I samsvar av plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-14 vert det med dette varsla om mindre endring av gjeldande detaljregulering for Tranøy Aust…

23-02-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, gnr 40 bnr 531 m.fl. Hjortevegen 12 og 14, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana, Gnr 40 Bnr 531 m.fl. Hjortevegen…

30-01-2018

Varsel om oppstart av planarbeid av detaljregulering for Kvamen, del av gbnr 58/1 og 58/2

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av tiltakshavar, Kvamen kai AS, oppstart av planarbeid med…

15-01-2018

Varsel om utvida planområde for oppstart av reguleringsplan for del av sentrum søraust, Førde

I samsvar med Plan- og bygningslova §12-8 vart det 07.12.16 varsla igangsetjing av reguleringsplanarbeid for Hafstadvegen 44 og 46 og Fjellvegen 9 i Førde…

11-01-2018

Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Langelandskogen og delar av Frekhaug nord i Meland kommune

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 og § 12-9 vert det varsla oppstart av planarbeidet med konsekvensutgreiing for området Langelandskogen og…

11-12-2017