Varsel om utvidelse av planområdet – detaljregulering av nye Bodø stamnettterminal

Varsel om utvidelse av planområdet I henhold til plan – og bygningslovens § 12‐8, varsles det om utvidelse av planområdet for Nye Bodø stamnetterminal (planid: 2022011). Utvidelsen omfatter deler av gnr./bnr. 138/3583 og 138/4467.

Planområdet
Planområdet ligger på Rønvikleira, nord for ferjekaia og vest for jernbanestasjonen, i Bodø kommune.

Figur 1. Planområdets beliggenhet

Figur 2. under viser utvidelsen av planområdet. Det skraverte området sør-øst i planområdet viser utvidelsen. Stiplet linje viser deler av planområdet som ble varslet tidligere. Utvidelsen omfatter ca. 0,9 daa, og eiendommene med gnr./bnr. 138/3583 og 138/4467.

Figur 2. Forslag til utvidelse av planområdet

Formålet med planarbeidet
Planforslaget skal legge til rette for at havneområdet kan videreutvikles i tråd med aktørenes fremtidige behov og for at Bodø Havn KF skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt. Målsetninger med arbeidet er å sikre god og bred forbindelse mellom jernbanen og kaia, gi større fleksibilitet i utnyttelse og utforming av terminalen, samt tilrettelegging for videre utvikling.

Hensikten med utvidelse av planområdet er å sikre arealer til adkomst til jernbanen, på østsiden av Jernbanevegen. I detaljreguleringen vil utvidelsen være knyttet til formålene veg og godsterminal/-transport.

Forslagstiller og plankonsulent
Forslagstiller er Bodø havn KF og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Tidligere varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble varslet i oktober 2022 i Avisa Nordland, på Bodø kommunes hjemmesider og via brev til grunneiere, naboer og offentlige myndigheter.

Planstatus for området utvidelsen omfatter
I Kommuneplanens arealdel 2022-2033 er planområdet som utvidelsen omfatter er avsatt til baneformål.

Planområdet er en del av områderegulering for Bodø Stamnetterminal. Området som utvidelsen omfatter er i områdereguleringen regulert til baneformål.

Merknader til varsel om planutvidelse  
Innspill til varsel om planutvidelse kan sendes skriftlig til Multiconsult v/Mona Presthus Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller e-post mona.presthus@multiconsult.no med kopi til Bodø kommune: postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av innspill er 05.06.2023

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/Susanne Dale Jomås på e-post susannedale.jomas@multiconsult.no eller på tlf. 99541716.