Varsel om oppstart av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, Tromsø kommune

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og § 12-14 varsles det om igangsetting av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, i Tromsø kommune. Tiltakshaver er Fløylia AS og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Planområdet har en størrelse på ca. 68 daa og omfatter nedre del av detaljreguleringsplanen for Nordmannsgård, planID 1785.

Hensikten med endringen er blant annet å legge til rette for flytting av 30 boenheter internt i planområdet, endret plassering av teknisk infrastruktur, samt nødvendige oppdateringer av planbestemmelsene.  Det skal i tillegg vurderes etablering av et grendehus, samt fjerning av regulerte busslommer ved Forsvarsmuseet.

Planendringen vurderes ikke å utløse konsekvensutredning etter Forskrift for konsekvensutredning av 01.07.2017.

Planinitiativet og referat fra oppstartsmøte med kommunen er tilgjengelig på  https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/

Naboer, grunneiere og myndigheter blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til planendringen sendes skriftlig til:
Multiconsult Norge på tromso@multiconsult.no, med kopi til Tromsø kommune på postmottak@tromso.kommune.no innen 06.01.2023.

Spørsmål vedrørende reguleringsendringen kan stilles til:
Multiconsult v/ Gry Eva Michelsen på gry.michelsen@multiconsult.no/+47 958 145 18