Varsel om endring reguleringsplan for Jentoftbukta, Sør-Varanger kommune

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles herved om oppstart av arbeid med endring av plan 2012015 Jentoftbukta i Sør-Varanger kommune. Tiltakshaver er Snowhotell Kirkenes AS.

Sør-Varanger kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 08.12.2022.

Formål med planarbeidet

Tiltakshaver ønsker å videreutvikle virksomheten ved Snowhotel Kirkenes i Sandnesdalen, som har vært i drift siden 2006. Dette bl.a. gjennom å legge til rette for økt overnattingskapasitet og fastlegge skuter- og hundeløyper.

Forholdet til gjeldende planer

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som fritids- og turistformål, friområde, LNFR og skytefelt/øvingsområde.

Planlagt utvikling framstår i stor grad som fortetting av eksisterende byggeområder, samt oppgradering av veger, plasser og traseer.

I utgangspunktet ser en for seg at arealformålet knyttet til byggeområdene endres til fritids- og turistområde.

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk utredningsplikt.

Planarbeidet fanges heller ikke opp av § 8, og fanges således ikke opp av § 10.

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.

Medvirkning

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Sør-Varanger kommune på postmottak@sor-varanger.kommune.no, innen 20. januar 2023.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tom Langeid, på 951 90790 eller tom.langeid@multiconsult.no.