Varsel igangsetting av arbeid Kjøde næringsområde (PlanID 2022013)

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kjøde næringsområde og at forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9 og vedtak i Utval for areal og eigedom i Stad kommune, sak 22/087 den 06.09.2022.

Det er inngått samarbeidsavtale og intensjonsavtale mellom Kystverket og Stad kommune, vedtatt av kommunestyret i sakene 22/080 og 22/081 den 16.06.2022. Rollen som forslagstiller er delt mellom Kystverket og Stad kommune. Multiconsult Norge AS er plankonsulent og skal utarbeide reguleringsplan og tilhørende konsekvensutredning. Stad kommune er ansvarlig myndighet for behandling av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Planområdet
Planområdet ligger innerst i fjordarmen i Kjødepollen i Stad kommune, ca. fra 6,4 km Åheim og ca. 0,7 km fra den kommende tunnelåpningen til Stad skipstunnel i Kjødepollen. Foreløpig planområde er 1175 dekar. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr./bnr. 202/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 34, 32. Forslag til plangrense er vid for å sikre tilstrekkelig areal for utfyllingsareal i sjø og eventuelle rassikringstiltak. Den endelige planavgrensningen vil tilpasses når utforming av tiltakene og eventuelle sikringstiltak er nærmere avklart.

Formål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsområde i Kjøde med bruk av masser som tas ut ved bygging av Stad skipstunnel. Stad kommune har i kommunedelplan for sjøareal avsatt et framtidig deponi- og riggområde med etterbruk for næring og i Kjøde. Kystverket har behov for å benytte dette området som deponi- og riggområde under byggingen av Stad skipstunnel. Stad kommune har interesse av å overta ferdig utfylt og tilrettelagte offentlig næringsområder når Kystverket har avsluttet bruken av områdene som riggplass i anleggsperioden.

Bruk av overskuddsmasser vil være en samfunnsmessig god bruk. Gjenbruk av massene nært skipstunnelen vil redusere CO2-utslipp og ressursbruk, både i form av arbeidstimer og drivstofforbruk. Planen legger til rette for gjenbruk av ca. 1 mill. m³ stein og løsmasser fra Stad skipstunnel (+/-).
Planarbeidet er i en tidlig fase, og det er ikke endelig avklart hva slags virksomhet som skal etablere seg i området. Stad kommune mener planområdet kan egne seg til ulike typer næring, for eksempel:

  • Akvakultur (landbasert oppdrett)
  • Entreprenørvirksomheter f.eks. trelast, betong, rørlegging m.fl.
  • Fiskeforedling
  • Hydrogenproduksjon
  • Midlertidig anleggs- og deponiområde (inntil 3 år etter ferdigstilling av Stad skipstunnel, med tidsavgrensa drift).

Krav om konsekvensutredning og forslag til planprogram
Tiltakene i reguleringsplanen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger §§ 6b og 8a og kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1 er det krav om planprogram. Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og gir en oversikt over planprosessen. Forslag til program for planarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens §12-9. Forslag til planprogram er vedlegg til varslingsbrevet. Kap. 4 og 5 i planprogrammet gir en nærmere beskrivelse av hvordan aktuelle tema skal utredes.

Videre planprosess
Dette brevet sendes til berørte grunneiere og grunneiere som grenser til planområdet. I tillegg sendes det til aktuelle myndigheter og organisasjoner. De som ønsker, kan komme med innspill til planarbeidet.

Frist for å uttale seg til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet, er 6 uker. Merknader til forslag til planprogram og/eller innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig via skjema på Stad kommune sine
hjemmesider. Alternativt kan det sendes til e-post post@stad.kommune.no, eller i brevform til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid. (Merkast med sak 22/4090.)

Frist for merknader og/eller innspill: 23.10.22

Kystverket og Stad kommune ønsker å informere om planprosessen og inviterer til: Informasjons- og medverknadsmøte torsdag 29. september 2022 kl 18.00 på skulehuset i Kjøde.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/Sissel Enodd på e-post sissel.enodd@multiconsult.no eller på tlf. +47 45269562.

For mer informasjon, se Stad kommunes nettside.