Hjortevegen 12-14 og Sætervegen – endrede planforslag til begrenset høring

Det varsles med dette om begrenset høring av to detaljreguleringsplaner i Bergen kommune: • Fana, Gnr 40 Bnr 531 m.fl. Hjortevegen 12 og 14, plan-id 65700000 • Fana, Gnr 40 Bnr 354 m.fl. Sætervegen, plan-id 66320000

Figur 1 Kartutsnittet viser plangrensen til de to reguleringsplanene; Hjortevegen (plan-id 65700000) markert med sort stiplet linje og Sætervegen (plan-id 66320000) markert med rød stiplet linje. I kommunal veg Hjortevegen og Dyrhaugen overlapper planene.

For reguleringsplan Hjortevegen (plan-id 65700000) er Multiconsult Norge AS plankonsulent. For reguleringsplan Sætervegen (plan-id 66320000) er Sweco Architects plankonsulent. WEBU 2 AS er forslagsstiller for begge planene.

Bakgrunnen for den begrensede høringen er endringer som er gjort i planforslagene etter offentlig ettersyn.

Felles for begge planforslagene er at utformingen av det offentlige veganlegget i del av kommunal veg Hjortevegen og Dyrhaugen er endret etter offentlig ettersyn. Bergen kommune har utarbeidet overordnet steds- og trafikkanalyse for Skjold, og etter dette har plan- og bygningsetaten kommet med sin anbefaling for hvordan det offentlige veganlegget bør reguleres i de pågående planarbeidene. Endringene som er anbefalt av plan- og bygningsetaten og implementert i planforslagene omfatter endringer i kommunal veg Hjortevegen og Dyrhaugen når det gjelder kjørevegbredde, gang- og sykkelveg, fortau og sideareal.

Videre er det etter offentlig ettersyn gjort endringer i regulert bebyggelse og utforming i begge planforslagene.

Varslingsbrev med nærmere beskrivelse, bestemmelser, plankart, merknadsskjema, illustrasjoner og vegtegninger ligger som vedlegg i sidemenyen.

Merknader til begrenset høring
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

E-post: LKK@multiconsult.no eller

Multiconsult Norge AS
Seksjon for Areal og Utredning
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Frist for å komme med merknader er 22.05.2023.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune, da dette blir ivaretatt samlet av Multiconsult. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslagene.