Varsel om oppstart av planarbeid for Nye Bodø stamnetterminal og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, PlanID: 2022011.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med offentlig detaljregulering av Nye Bodø stamnetterminal. Planområdet omfatter gnr/bnr.: Gbnr 138/700, 2408, 4714, 4681, 4140, 3951, 4699, 3068 3583, 4479, 4374, 4269, 4142, 4478, 4480, 4481, 4140, 4179, 4269, 4714, 4530 og 143/2 i Bodø kommune. JF. plan- og bygningsloven § 17-4 vil det bli gjennomført forhandlinger med Bodø kommune om utbyggingsavtale i tilknytning til planen da prosjektet inkluderer infrastruktur som veg, vann og avløp. Tiltakshaver er Bodø havn. Multiconsult i sammarbeid med Nordic utarbeider forprosjekt og reguleringsplan for terminalområdet.

Planområdet

Planområdet ligger i Bodø på Rønvikleira, nord for Jernbanestasjonen og inkluderer ferjekaia og store deler av Jernbanevegen. Planområdet er i dag regulert gjennom områdeplan for Bodø Stamnetterminal (1256) til havn, næring, veg og jernbane. Varslet område er ca. 450 daa.

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Bodø havn KF og deres leietakere kan videreutvikle og effektivisere sin aktivitet i området. De viktigste aspektene ved planarbeidet oppsummeres under og kan leses i sin helhet i planinitiativet:

  • Sikre en sømløs og bred forbindelse mellom jernbanen og kaia slik at godstransport på en mer effektiv måte kan transporteres fra bane til sjø
  • Større fleksibilitet i utnyttelse og utforming av terminalen
  • Tilrettelegging for utvikling

Krav om konsekvensutredning

Bodø kommunes vurdering er at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og at den derfor ikke skal konsekvensutredes. Tiltaket er i hovedsak i tråd med dagens bruk av området og arealbruken er tidligere avklart i kommuneplan og områdeplan. Det er flere egenskaper ved planen og mulige påvirkninger på omgivelsene som skal belyses i planforslaget, men Bodø kommune vurderer at det er tilstrekkelig at disse temaene behandles i ROS-analysen og planbeskrivelsen som inngår i planforslaget. Sentrale tema vil være:

  • Trafikksikkerhet og – avvikling
  • Støy
  • Grunnforhold. Det foreligger mange tidligere undersøkelser/rapporter. Det vil vurderes om disse er tilstrekkelig eller om det er behov for supplerende undersøkelser.
  • Vurdering av havnivå/stormflo
  • Kaia/havnas kapasitet i forhold til Nord Norge linja og økt godstrafikk med båt
  • Potensiell fare som følge av bruk av batteridrevne kjøretøy (brennbarhet)
  • Forsyningssikkerhet/kapasitet EL for strøm til kai og kjøretøy

Videre prosess

Det er sendt brev til alle berørte parter og andre interesser slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Etter at frist for innspill er gått ut, utarbeider Multiconsult forslag til reguleringsplan på vegne av tiltakshaver. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte myndigheter varsel om dette og kan komme med merknader innen fristen. Offentlig ettersyn blir også kunngjort i Avisa Nordland, på Bodø havns og Bodø kommunes nettsider.

Frist for innspill/merknader 23.11.2022

Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til Multiconsult v/ Sevrin Gjerde, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller epost sevrin.gjerde@multiconsult.no med kopi til Bodø kommune: postmottak@bodo.kommune.no

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/ Sevrin Gjerde på epost sevrin.gjerde@multiconsult.no eller på tlf. 90638390