Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbetring av fv. 244.

Etter plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla at Statens vegvesen og vegeigar Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Meland kommune startar arbeid med:…

25-09-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for planovergangstiltak ved Alstadhaug/Eggen, Levanger kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene gnr/bnr 23/2,6,13,15,20,28,54,56 og 522/1.

18-09-2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan for utviding av industriområde Kvernavika, Bømlo kommune

I samsvar med plan-og bygningslova §12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med reguleringsplan for utviding av industriområde Kvernavika gnr.100, bnr. 2 m.fl. Økland…

14-09-2017

Varsel om utvidelse av planområdet – reguleringsplan for Rana industri- og intermodale terminal

Viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan med høring og offentlig ettersyn av planprogram i januar 2017 og Rana kommunes utsending…

13-09-2017

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for skule og fleirbrukshall på Husnes, Kvinnherad kommune

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for ny barneskule og fleirbrukshall på Husnes…

30-08-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Langsetvågen industripark, Nesna

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med…

28-06-2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram – Rådalen miljøpark

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Rådalen miljøpark for…

21-06-2017

Varsel om oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg Fv. 48 Herøysund

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 48 i…

19-06-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering – eiendom 225/12, 228/7 m.fl., Spongdal, Trondheim kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av 222/50, 224/15, 225/12, 225/108 og…

08-05-2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan – omlegging av Fv. 48 Løfallstrand til kote 70

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med reguleringsplan «Detaljregulering for omlegging av Fv 48 Løfallstrand til…

07-04-2017