Detaljregulering Leirbakken K13, Tromsø kommune

Varsel om oppstart av planarbeid. Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med plan 1942 detaljregulering for Leirbakken…

15-09-2021

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring, Børøya nord

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Børøya nord, næringsområde (plan-ID BØ42).

12-07-2021

Varsel om oppstart av planarbeid Skutlesåsen

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljreguleringsplan for gbnr. 177/1,2,3,4,…

09-07-2021

Offentlig ettersyn forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune

Iht. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a og Motorferdselloven § 4a varsles det herved om høring og…

24-06-2021

Detaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord, Hammerfest.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord i Hammerfest. Tiltakshaver…

18-06-2021

Lysnesodden, Senja – Varsel om oppstart av detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at SalMar Farming AS setter i gang arbeid med detaljregulering for Lysnesodden, Senja…

17-03-2021

Varsel om oppstart av planarbeid for gbnr. 64/177 m.fl., Avsølevegen bensinstasjon, Sogndal kommune

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljreguleringsplan for gbnr. 64/177…

08-02-2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR YTREBYGDA, GNR. 120 BNR. 59 MFL., VESTRE STORHEILIA

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, gnr.…

27-01-2021

Varsel om oppstart av planarbeid for ytrebygda, gnr. 119, bnr. 4 mfl., Råtræet

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, gnr.…

25-01-2021

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Stamneset

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Stamneset, Innerkvarøya, i Lurøy kommune. Tiltakshaver er Kvarøy fiskeoppdrett…

18-12-2020