Styrdalen | Varsel om oppstart detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at Varanger KraftHydrogen AS setter i gang arbeid med detaljregulering for Styrdalen, Berlevåg kommune. Multiconsult er engasjert til å forestå planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av flere bygninger i et opparbeidet driftsområde nederst i Styrdalen. Bygningene skal fasilitere virksomheten knyttet til Raggovidda vindkraftverk. Området er fra før opparbeidet med en garasje på en avrettet grusflate.

Planavgrensning

Planområdet utgjør 12, 9 daa, og er avgrenset som vist i kartskisse i vedlegg. Planområdet omfatter hele gnr/bnr 9/44 og deler av 9/1.

Planstatus

Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel (05.09.1995) avsatt som LNFR. I planbeskrivelsen til denne planen er det opplyst om at det ikke tillates oppføring av spredt bolig-, ervervseller fritidsbebyggelse. Arealet er ikke detaljregulert. For en del av området ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av parkeringsanlegg. Dispensasjonen ble gitt av formannskapet i møte 31.03.2020, sak 20/20.

Beskrivelse av planinitiativ

I det foreløpige konseptet legges det til rette for 630 m2 bebyggelse, som også inkluderer eksisterende garasje. Foreløpig planlagt byggehøyde er 7 meter. Det planlegges adkomstvei der det er en eksisterende avkjørsel i dag, og en internvei med en bredde på 5 meter.

Forhold til forskrift om konsekvensutredninger

Det er vurdert at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen har kvalitetssikret forslagsstillers vurdering og kommet til samme konklusjon.

Medvirkning

Frist for å komme med innspill er 17.11.2021. Innspill sendes til Multiconsult Norge AS, på e-post:
tromso@multiconsult.no, med kopi til Berlevåg kommune på postmottak@berlevag.kommune.no, innen 17.11.2021.

Dette brevet sendes til berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter. Planinitiativ, KU-vurdering og referat fra oppstartsmøte er vedlagt som pdf. Oppstartsdokumenter er tilgjengelig her. Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tom Langeid, på 951 90 790 eller
tom.langeid@multiconsult.no.