Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring, Børøya nord

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Børøya nord, næringsområde (plan-ID BØ42).

DETALJREGULERING BØRØYA NORD, NÆRINGSOMRÅDE

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring.

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Børøya nord, næringsområde (plan-ID BØ42).

Nordfisk Isdahl AS er forslagstiller. Multiconsult Norge AS er plankonsulent og ansvarlig for utarbeidelse av plandokumentene.
Hadsel kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 04.06.2021.

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av næringsformål innenfor planområdet.
I utgangspunktet ønsker forslagstiller å legge til rette for etablering av et prosessanlegg for dyrking av mikroalger som skal benyttes som råstoff til fiskeindustrien.
Sekundært ønskes det å se på muligheten for etablering av en batteripark til produksjon av miljøbatterier i ulike former ved bruk av grafitt fra Senja.
Alternativt kan det bli aktuelt å regulere planområdet til mer tradisjonell næringsbebyggelse.

Forholdet til gjeldende planer
Planområdet er i hovedsak uregulert, men berører i vest et areal som er avsatt til friområde og snuplass i detaljreguleringsplan Del av Børøya Vest Stokmarknes Kystlandsby (BØ22). I forbindelse med adkomst til planområdet berøres i øst et areal som inngår i områdereguleringsplan for Børøya industriområde (BØ24).
I kommuneplans arealdel (12.06.2014) er planområdet avsatt til hhv. kombinert bebyggelse og anleggsformål og friområde. Reguleringsformålet som foreslås er ikke i tråd med overordnet plan, men Hadsel kommune har anbefalt oppstart av planarbeid.

Krav om konsekvensutredning
Detaljreguleringsplanen er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017, vedlegg I, pkt. 24; næringsbygg, bygg for offentlig eller privat-tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2. Det er derfor utarbeidet et forslag til planprogram som sendes på høring, der følgende utredningstemaer er identifisert: Naturmangfold og landskapsbilde.

Planprogram
Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utviklingsplanene, samt av hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil Hadsel kommune fastsette det endelige planprogrammet. Fastsatt planprogram skal legge rammene for reguleringsplanarbeidet.

Medvirkning
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Hadsel kommune på postmottak@hadsel.kommune.no, innen 01.09.2021.

Se for øvrig varslingsbrev.