Detaljregulering Leirbakken K13, Tromsø kommune

Varsel om oppstart av planarbeid. Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med plan 1942 detaljregulering for Leirbakken KI3.

Forslagsstiller er Barlindhaug Eiendom AS, plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av lagervirksomhet innenfor planområdet.

Detaljreguleringsplanen

Planområdet omfatter delfelt KI3 i områdeplan 1716 Næringsområde på Leirbakken vedtatt i 2012, sammen med deler av tilgrensende regulert vegetasjonsskjerm og infrastrukturtrasé. Iht. gjeldende planbestemmelse skal det utarbeides detaljreguleringsplan for delfeltet.

Områdeplanen åpner for etablering av næringsvirksomhet. Gjeldende utnyttelsesgrad er BYA= 50 %, maks tillatt byggehøyde er C+ 66, tilsvarende 13 meter dersom terreng planeres til C+53 jf. planbestemmelsene pkt.1.4.d.

Iht. vedlagt planinitiativ planlegges det etablert to lagerbygninger på tilsammen 3150 m2, dette gir en
utnyttelsesgrad tilsvarende BYA= 35%, parkering vil komme i tillegg. Bebyggelsen vil ha en høyde på hhv ca. 7 og 8 meter målt fra gjennomsnittlig terreng. Det gjøres oppmerksom på at endelig utnyttelsesgrad, byggehøyde og planavgrensning avklares i løpet av planprosessen.

Prosess

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 27.08.2021, se vedlagt referat. Etter enighet med Tromsø kommune anses detaljreguleringsplanen å være i samsvar med gjeldende områdeplan. Planen anses heller ikke å utløse krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017, se vedlagt KU-vurdering.

Høringsdokumenter

Følgende høringsdokumenter er tilgjengelig for nedlastning (vedlagt samledokument til høyre)

  • Referat fra oppstartsmøtet, datert 27.08.2021
  • Planintiaitiv, datert 07.06.2021
  • KU-vurdering, datert 07.06.2021

Høringsfrist

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Tromsø kommune på postmottak@tromso.kommune.no, innen 15.10.2021.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Gry Michelsen, på 958 145 18 eller gry.michelsen@multiconsult.no

Les alle dokumenter