Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Spongdalsvegen 828 – Gamle Spongdal skole

Vi informerer om at tomta til gamle Spongdal skole planlegges omregulert til boligformål og at planarbeidet nå settes i gang. Reguleringsplanen vil også omfatte…

16-11-2016

Varsel om oppstart av arbeid, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Koloåsen steinbrudd

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler…

11-11-2016

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høyring av planprogram for uttak av Stein i Bremanger kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-9 varslar Multiconsult ASA på vegne av Bremanger Q oppstart av planarbeid med konsekvensutgreiing for…

17-10-2016

Varsel om oppstart av reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-9 varslar Multiconsult ASA på vegne av AS Sævareid Fiskeanlegg oppstart av detaljregulering av eigedomane…

12-10-2016

Varsel om oppstart av planarbeid for et Solnutane, et hytteområde for inntil 50 nye hytter

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om at reguleringsplanarbeid vert sett i gang for Solnutane eit hytteområde…

01-07-2016

Oppstart av reguleringsplanarbeid for eigedom gnr. 6 bnr. 1, mfl. på Vevletveit i Osterøy kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for eigedom gnr. 6 bnr. 1, mfl. på…

01-07-2016

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med detaljplan; FANA, gnr 12, bnr…

09-06-2016

Varsel om oppstart-regulering av Slettvik Hyttefelt gnr. 18/35 m.fl. i Agdenes kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for eiendom gnr. 18, bnr.…

26-04-2016

Varsel om reguleringsplanarbeid, og høring av planprogram for område Beltlia, Ytteren, Rana kommune

I henhold til plan-og bygningsloven §12 -8 varsles det nå på nytt om arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for eiendom gnr/bnr. 131/1, 4, 6,…

18-03-2016

Varsel om oppstart av reguleringsplan, gang- og sykkelveg langs Fv.7 over Kvamskogen

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det med dette varsla om oppstart av to reguleringsplanar langs fv.7 over…

19-11-2015