Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skogsskjenet sørvest, del av gnr. 50, bnr. 269, m. fl. i Sund kommune

Det vert med dette varsla om igangsetting av privat detaljreguleringsplan for Skogsskjenet sørvest bustadområde, gnr. 50, bnr. 269, m. fl. i Sund kommune i…

19-12-2019

Reguleringsendring etter forenklet prosess til uttale – Ytrebygda. Gnr 107 bnr 498 Espehaugen I/L3. Arealplan-ID 900003.

Det vises til tidligere varsel om forenklet prosess (brev datert 12.03.19) for endring av reguleringsplan for Ytrebygda. Gnr 107 bnr 498 Espehaugen I/L3, arealplan-ID…

25-11-2019

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Jekteviksbakken, Bergen Moské i Bergen kommune, saksnr. 201910516/6

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Bergenhus, gnr. 164, bnr. 226 mfl., Jekteviksbakken, Bergen…

21-11-2019

Varsel om utviding av planområde til reguleringsplan for Oksneset næringsområde – PlanID20190005

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om utviding av planområde for Oksneset næringsområde i Øygarden kommune. Formålet…

13-11-2019

Varsel om oppstart av mindre endring eller reguleringsendring av reguleringsplan for Bolstadsøyri stasjon, PlanID: 09006, Voss kommune

I medhald av plan- og bygningslova, §§12-8 og 12-14 vert det med dette varsla at det er satt i gang arbeid med mindre endring…

23-08-2019

Varsel om oppstart av planarbeid Kollsnes industriområde

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan «Kollsnes Industriområde» i Øygarden kommune. Detaljreguleringa sitt hovudformål…

03-07-2019

Varsel om oppstart av planarbeid Oksneset

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om at det vert sett i gang detaljreguleringsplanarbeid Oksneset i Øygarden…

02-07-2019

Varsling av planoppstart – Detaljregulering for landbasert oppdrett Samnøy – Plan-ID 1241 201902

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om at det vert sett i gang detaljreguleringsplanarbeid for del av…

07-06-2019

Varsel om oppstart av privat planarbeid. Reguleringsplan for industriområde Framo Flatøy.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsplan plan for «Industriområde Framo Flatøy» på Flatøy i Meland…

14-05-2019

Varsel om utvida planområde – detaljregulering i sjø, Lausanakken – Jondal kommune – planid: 12272018002

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om utvida planområde for reguleringsplanarbeid for detaljregulering i sjø, Lausanakken i…

12-04-2019