Reguleringsplanarbeid i Arna, Bergen kommune

Tilrettelegge for fortsatt drift av steinknuseverk samt deponering av avfall i tomme fjellhaller.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av detaljreguleringsplan «Arna, Gnr. 307 Bnr. 9 mfl., Arna Steinknuseverk, deponi i fjellhall» for eiendommen(e) gnr/bnr. 307/9 m. flere, med adresse Gaupåsvegen 1, 5265 Ytre Arna, i Bergen kommune.

Tiltakshaver er NCC Industry AS (Arna steinknuseverk) og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Pågående virksomhet skal fortsette i henhold til gjeldende tillatelser. Planen skal i tillegg tilrettelegge for mottak/deponi av ordinære masser, som er definert i Avfallsforskriften. Massene skal så langt praktisk gjenvinnes, det resterende deponeres som avfall under fjell i tomme bergrom. Det tilrettelegges for at bil med avfall tar med pukk mm i retur.

De viktigste problemstillingene er forurensing og avkjørsel fra E16.
Planforslaget skal konsekvensutredes vedrørende tema forurensing.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til:
Multiconsult Norge AS, Seksjon for areal og utredning v/ Solveig Renslo, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller e-post: solveig.renslo@multiconsult.no innen 07.desember 2021.