Detaljregulering datasenter Korgen, Hemnes kommune

Varsel om oppstart regulering, planprogram til offentlig ettersyn og forhandling om utbyggingsavtale.

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4 varsles det herved om:

  • Igangsetting av planarbeid Detaljregulering datasenter Korgen
  • Planprogram til offentlig ettersyn
  • Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Forslagsstiller er Nordkraft Prosjekt AS. Multiconsult Norge AS er utførende konsulent for planarbeidet.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet på Fagereng, sør for Korgen. Det ønskes primært sett å legge til rette for etablering av haller for datalagring. Det er i tillegg aktuelt å åpne for etablering av annen kraftkrevende næringsvirksomhet.

Området ønskes utbygd med datahaller med tilhørende administrasjonsbygg. Området skal tilrettelegges med nødvendige adkomstveier og øvrig teknisk infrastruktur. Det foreligger ingen skisseprosjekt/konseptmateriell på nåværende tidspunkt. Utbyggingsvolum og byggehøyder er derfor ikke avklart. Det legges opp til en høy utnyttelse av planområdet.

Planområdet
Planområdet er på ca. 145 daa, og er avgrenset som vist i kartskisse i vedlegg.

Eiendom gnr./bnr. 109/3 inngår i planavgrensningen.

Eksisterende bolig ved Vesterliveien vil bli regulert til boligformål.

Planstatus
Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR.

Prosess
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 22.11.21. Det er i samråd med kommunen vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017.

Medvirkning
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet bes melde dette skriftlig til tromso@multiconsult.no, med kopi til Hemnes kommune på postmottak@hemnes.kommune.no, innen 11.02.22.

Merknader kan også sendes skriftlig til:
Multiconsult Norge AS
Fagernesveien 1
8514 Narvik

Berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter er varslet direkte.

Ta kontakt dersom behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Trude Johnsen, på 481 43 922 eller
trude.johnsen@multiconsult.no.