Varsel om oppstart av detaljregulering

Iht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering GNR 58 BNR 763, Harstad. Forslagsstiller er Per Strand Eiendom AS.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av et forretningsbygg med tilhørende varemottak, parkering og vegareal på eiendom 58/763 i Harstad. Varslet planområde er i KPA 2020-2030 avsatt til sentrumsformål. I gjeldende reguleringsplan er planområdet avsatt til forretning/kontor/industri.

Tiltakshaver ønsker å etablere forretningsbebyggelse i 1 etasje på ca. 4.500 m2, som i foreliggende konsept består av henholdsvis 2.900 m2 dagligvare og 1.300 m2 annen forretning/ produksjonsvirksomhet, samt ca. 300 m2 varemottak. Bygget planlegges i utgangspunktet med en høyde på 7 meter fra bakkenivå som tilsvarer en gesimshøyde på ca. kote +10.

Dette ble i oppstartsmøtet vurdert å være innenfor rammene av gjeldende planer. Det antas at tiltaket vil generere en viss mengde trafikk i nærområdet, i form av både gående, sykkel- og biltrafikk.

Når det i foreliggende konsept legges det opp til etablering av 61 biloppstillingsplasser og 56
sykkelparkeringsplasser, utfordrer dette gjeldende KPA. Ut ifra områdets karakter vurderes det som
hensiktsmessig og akseptabelt at prosjektet får mulighet til å etablere et antall parkeringsplasser som er tilpasset framtidige forretninger. Det skal etableres internt veganlegg med adkomst fra Margrethe
Jørgensens vei, snuplass og parkeringsarealer.

Planarbeidet utløser hverken utredningsplikt iht § 6 eller § 8 i forskrift om konsekvensutredninger, og
gjennomføres derfor som en ordinær prosess.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Harstad kommune på
postmottak@harstad.kommune.no, innen 26.10.2021.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede, på +47 95190790 eller
tom.langeid@multiconsult.no.