Detaljregulering Barents Blue ammoniakkanlegg

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Barents Blue ammoniakkanlegg (plan-ID 20210005) på Markoppneset i Hammerfest kommune. Tiltakshaver er Horisont energi AS.

Bakgrunn
Horisont energi er i gang med å planlegge et anlegg for produksjon av ammoniakk gjennom omdanning av naturgass fra Hammerfest LNG på Melkøya. CO2 vil fanges opp under produksjonsprosessen og fraktes ut til Polaris-reservoaret for permanent lagring.

Som en del av prosessen har 3 ulike lokasjoner i Hammerfest og Nordkapp kommune vært vurdert. Etter en samlet vurdering er Markoppneset ved Repparfjorden valgt som lokasjon for anlegget.

Formål med planarbeidet
Formålet med plantiltaket er å legge til rette for etablering av et gassprosessanlegg med tilhørende kaianlegg, inkl. adkomstveg og nødvendig infrastruktur.

Forholdet til overordna planer
Foreslått planområde på land er i hovedsak avsatt til industri i kommuneplanens arealdel. Planavgrensningen mot vest foreslås å følge en eiendomsgrense framfor arealformål i KPA. Dette medfører at en liten del av planområdet berører et område avsatt til LNF m/ spredt fritidsbebyggelse i KPA.

Krav om konsekvensutredning
Planarbeidet fanges opp av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed automatisk utredningsplikt.

Planarbeidet fanges ikke opp av § 7, men fanges opp av § 8. Hvorvidt det vurderes å medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og således fanges opp av § 10, er ikke vurdert nærmere siden det allerede er avklart at planen utløser automatisk utredningsplikt.

Planprogram
Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utviklingsplanene, samt av hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført.

På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil Hammerfest kommune fastsette det endelige planprogrammet.

Fastsatt planprogram skal legge rammene for reguleringsplanarbeidet, herunder konsekvensutredning.

Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter Plan- og bygningsloven (reguleringsplan), ev også annet relevant lovverk.

Medvirkning
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Hammerfest kommune på postmottak@hammerfest.kommune.no, innen 15. februar 2022.

Dette brevet sendes til berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter.

Følgende dokumenter er tilgjengelig for nedlasting på Multiconsults hjemmeside under kunngjøringer (https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer):

  • Planinitiativ, datert 08.09.2021
  • Notat om KU-vurdering, datert 08.09.2021
  • Referat fra oppstartsmøte med kommunen, datert 15.09.2021
  • Forslag til planprogram, datert 28.10.2021

Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tom Langeid, på 951 90790 eller tom.langeid@multiconsult.no.