Kunngjøringer

Varsel om utvidelse av planområdet – reguleringsplan for Rana industri- og intermodale terminal

Viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan med høring og offentlig ettersyn av planprogram i januar 2017 og Rana kommunes utsending…

13-09-2017

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for skule og fleirbrukshall på Husnes, Kvinnherad kommune

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for ny barneskule og fleirbrukshall på Husnes…

30-08-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Langsetvågen industripark, Nesna

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med…

28-06-2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram – Rådalen miljøpark

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Rådalen miljøpark for…

21-06-2017

Varsel om oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg Fv. 48 Herøysund

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 48 i…

19-06-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering – eiendom 225/12, 228/7 m.fl., Spongdal, Trondheim kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av 222/50, 224/15, 225/12, 225/108 og…

08-05-2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan – omlegging av Fv. 48 Løfallstrand til kote 70

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med reguleringsplan «Detaljregulering for omlegging av Fv 48 Løfallstrand til…

07-04-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Valsneset, Bjugn kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for deler av 3/13,15,17,18,20,32,33,42,51,67,80,97,132,133,139,140,183,184,185,187,188,189,190,191,192,193,195,196 og 3/20/2.

07-04-2017

Varsel om oppstart planarbeid med konsekvensutredning og høring av planprogram for OTG Skeikampen

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for OTG…

30-03-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og invitasjon til informasjonsmøte – Planovergangstiltak ved Bjørånes, Stor-Elvdal kommune

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan arbeid med reguleringsplan for planoverganger på Bjørånes, Stor-Elvdal kommune.

07-03-2017