Kunngjøringer

Varsel om oppstart av reguleringsendring – Plan 148 – Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia – Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet at Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen starter arbeid…

16-01-2015

Varsel om oppstart av reguleringsendring – Plan 276 – Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik og Plan 250 Nipa, Follese – Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet at Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen starter arbeid…

16-01-2015

Varsel om utviding av reguleringsplan, detaljplan – Knapskog

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla at Multiconsult på oppdrag frå Knapskog panorama utvidar pågåande…

19-09-2014

Reguleringsplan varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid – Område ved Elvevegen og Valøyslyngen

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å sikre nødvendig areal til overløpsbygg, pumpestasjon og tilhørende ledningsnett, og i…

25-08-2014

Varsel om oppstart av detaljregulering – Småland næringsområde

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 varslar Multiconsult AS med dette, at vi på vegne av Arnbjørn Vevle startar med…

22-08-2014