Offentlig ettersyn forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune

Iht. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a og Motorferdselloven § 4a varsles det herved om høring og offentlig ettersyn av Forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune.

Bakgrunn

Gjeldende skuterløyper med tilhørende forskrift er gitt av fylkesmannen med hjemmel i motorferdselloven § 5, tredje ledd. Denne hjemmelen oppheves 19.juni 2021, etter denne dato vil ikke eksisterende skuterløyper være gyldige. Det er derfor utarbeidet forslag til revidert forskrift med tilhørende løypekart, samt en konsekvensvurdering av pålagte utredningstemaer iht. Motorferdselloven§ 4a og Motorferdselforskriften § 4a.

Hele dokumentet ligger som vedlegg til høyre.