Detaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord, Hammerfest.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord i Hammerfest. Tiltakshaver er Vår Energi (tidligere Eni Norge).

Hammerfest kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 11.12.2019. Kommunestyret vedtok i møte den 10.06.2021 at innsendt planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunn

Vår Energi er i gang med å vurdere ulike løsninger for å hente ut gass fra Barentshavet som på ulike måter involverer feltene Goliat og Alke. Flere utbyggingsløsninger blir undersøkt, og selskapet har over tid blant annet arbeidet med et konsept som innebærer etablering av et gassprosessanlegg på land. Etter at det siden 2018 har vært vurdert i alt 17 ulike lokasjoner i Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommuner, står en nå igjen med Kvalfjord ved Forsøl som foreslått lokasjon for et slikt anlegg.

Formål med planarbeidet

Formålet med plantiltaket er å legge til rette for etablering av et gassprosessanlegg med tilhørende kaianlegg, inkl. adkomstveg og nødvendig infrastruktur.

Forholdet til overordna planer

Tiltaksområdet på land er i arealdelen avsatt som LNFR-område, mens arealene i sjø er avsatt til
akvakulturområde.

Krav om konsekvensutredning

En slik plan utløser krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017, vedlegg I, pkt 8 b) «Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1350 tonn kan seile og anløpe.» Det er derfor utarbeidet et forslag til planprogram for å klarlegge premissene for det videre planarbeidet.

Planprogram

Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utviklingsplanene, samt av hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil Hammerfest kommune fastsette det endelige planprogrammet. Fastsatt planprogram skal legge rammene for reguleringsplanarbeidet, herunder konsekvensutredning, av landanlegget. Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter Plan‐ og bygningsloven (reguleringsplan) og Petroleumsloven (plan for utbygging og drift), ev også annet relevant lovverk.

Medvirkning

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Hammerfest kommune på postmottak@hammerfest.kommune.no, innen 15. august 2021.