Lysnesodden, Senja – Varsel om oppstart av detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at SalMar Farming AS setter i gang arbeid med detaljregulering for Lysnesodden, Senja kommune. Multiconsult er engasjert til å forestå planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en landbase knyttet til drift av nærliggende oppdrettsanlegg. Dette vil bl.a. omfatte fasiliteter knyttet til administrasjon, lager og havn. Området har tidligere vært opparbeidet med bebyggelse, kai og trafikkarealer.

Planavgrensning

Planområdet utgjør ca 35 daa, og er avgrenset som vist i kartskisse i vedlegg. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 92/1, 92/3, 92/6, 92/19, 92/23, 92/43, 92/48, 92/49, 92/55 og 92/70.

Planstatus

Areal innenfor angitt planavgrensning er i hovedsak regulert til fiskebruk, og noe er regulert til jord- og skogbruk og kjøreveg, i gjeldende reguleringsplan for Lysnes, vedtatt 15.11.1984. Arealformål i overordnet plan er tettbebyggelse, og i kommunens kystplan er formålet for sjøarealet flerbruksområde.

Beskrivelse av planinitiativ

I det foreløpige konseptet legges det til rette for ca. 750 m2 bebyggelse i en innledende fase, som også inkluderer molo og oppgradert kai. Planlagt utbygging kan komme til å skje i flere faser. Foreløpig planlagt byggehøyde er 10 meter. Planinitiativet åpner for alternative adkomstveier, som grunnlag for seinere valg. Se mer informasjon i dokumenter på nettside.

Forhold til forskrift om konsekvensutredninger

Det er vurdert at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger. Rådmannen har kvalitetssikret forslagsstillers vurdering og kommet til samme konklusjon.

Medvirkning

Frist for å komme med innspill er 17.04.2021. Innspill sendes til Multiconsult Norge AS, på e-post: tromso@multiconsult.no, med kopi til Senja kommune på post@senja.kommune.no, innen
17.04.2021.