Detaljregulering for CO2 terminal Haugaland næringspark og CO2 rørledning

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for CO2 terminal Haugaland Næringspark, og undersjøisk rørledning for transport av CO2 i Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy kommune. Tiltakshaver er Horisont Energi AS i samarbeid med Neptune Energy AS. Plankonsulent er Multiconsult AS.
  • Tysvær kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 14.02.2023.
  • Karmøy kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 08.03.2023.
  • Bokn kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 08.03.2023. Karmøy kommunen vil bistå Bokn kommune i saksbehandlingen av reguleringsplan.
  • Kvitsøy kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 21.02.2023.

Formål med planarbeidet
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en terminal for mottak og mellomlagring av CO2 med tilhørende kaianlegg, inkl. nødvendig infrastruktur. Fra landanlegget vil det etableres en undersjøisk rørledning for transport av CO2 til permanent geologisk lagring offshore.

Forholdet til overordna planer
På land er planområdet i Tysvær kommune avsatt til «Næringsvirksomhet» (tiltaksområdet) og «Landbruk, natur, friluftsliv» (LNF). Arealene i sjø er avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», «Farled» og «Fiske». og «Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone».

Krav om konsekvensutredning
Tiltaket er omfattet av Forskrift om konsekvensutredning § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding (vedlegg 1 punkt 16).

Planprogram
Det er utarbeidet et felles planprogram for landanlegget i Tysvær kommune og rørledningstraséen i sjø i Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy kommunene. Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utviklingsplanene, samt hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført.

På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil hver kommunene fastsette det endelige planprogrammet innenfor sitt område. Fastsatt planprogram skal legge rammene for reguleringsplanarbeidet, herunder konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter plan‐og bygningsloven (reguleringsplan), eventuelt også annet relevant lovverk.

Medvirkning
De som har merknader eller opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig innen 2. mai 2023 til Multiconsult Norge AS på Errai06@multiconsult.no, med kopi til aktuell(e) kommune på:

  • post@Tysver.kommune.no
  • post@Karmoy.kommune.no
  • post@Bokn.kommune.no
  • post@Kvitsoy.kommune.no

Dette brevet sendes til nasjonale/regionale myndigheter, statlige foretak og andre nasjonale/regionale interessenter. Det er sendt ut likelydende brev til en enkelte kommunene hvor berørte grunneiere, kommunale myndigheter og lokale organisasjoner blir varslet.

Relevante dokumenter kan lastes ned under fanen til høyre. De er også tilgjengelige på kommunenes nettsider.

Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Espen Eek, på 95 13 22 34 eller espen.eek@multiconsult.no

Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt informasjonsmøte tirsdag 28. mars på Tysvær kulturhus kl. 18.00-19.00. Representanter fra Horisont Energi (tiltakshaver), Neptune Energy og plankonsulent vil være til stede under informasjonsmøtet.

Påmelding til informasjonsmøte skjer til epost Errai06@multiconsult.no. Frist for påmelding er fredag 24. mars. Det vil også være mulig å delta på informasjonsmøtet via Teams. Oppgi dette i påmelding for å få tilsendt lenke til møtet.