Detaljregulering for Antonhaugen, Planid 2024375

Varsel om oppstart av planarbeid

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering på
Antonhaugen. Tiltakshaver er Ottar Bergersen og Sønner AS, og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Sortland kommune har tatt stilling til planspørsmålet i formannskapsmøte 02.05.2024, sak 54/24.
Oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 04.04.2023.

Formål

Formålet med planen er å videreutvikle et allerede etablert næringsområde på Antonhaugen med
lagerhaller, arealer til midlertidig lagring av utstyr og masser, samt tilhørende infrastruktur.

Varslet planområde er på 59 dekar, og berører i hovedsak eiendommen 21/54 og 21/74. Tidligere har det
vært en revefarm på disse eiendommene, men i dag er eiendommene planert ut på kote +26, og det er
etablert tre mindre lagerhaller.

I tillegg berører adkomstveien eiendommene 21/1, 21/3 og 51/1.

Forholdet til overordnede planer

Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel (02.11.2017) hovedsakelig avsatt til
næringsvirksomhet. Adkomstveien er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk utredningsplikt.

Planarbeidet fanges opp av § 8, men er ikke vurdert å medføre vesentlige virkninger og fanges dermed ikke opp av § 10.

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.

Medvirkning

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i plan- og utredningsprogrammet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Sortland kommune på postmottak@Sortland.kommune.no, innen 09. august 2024.

Dette brevet sendes til berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter.

Følgende dokumenter er tilgjengelig for nedlasting:

  • Planinitiativ, datert 10.04.2024
  • Referat fra oppstartsmøte med kommunen, datert 04.04.2024
  • Forholdet til KU-bestemmelser i PBL, datert 30.11.2023

Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tom Langeid, på 951 90790 eller tom.langeid@multiconsult.no.