Melding om igangsetting av reguleringsarbeid ny ferjekai Lysebotn.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Plan 202404 Detaljregulering av ny ferjekai i Lysebotn.

Tiltakshaver er Rogaland fylkeskommune. Multiconsult Norge AS er utførende konsulent for planleggingen. Foreløpig planområde er på 92 dekar og vist i ortofoto under. Planområdet blir redusert når arealbehov er endelig avklart.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nytt kaianlegg ca. 20 meter sør for eksisterende anlegg. Reparasjon og forsterkning av eksisterende kai er frarådet på grunn av store skader på konstruksjonen.

Kaien skal bygges på peler. Vinkling er ikke endelig avklart, og den videre prosjekteringen skal avklare om den bør etableres i samme vinkel som eksisterende kai. Vinkelrett løsning krever lenger peler. Figur 2 under viser et forslag mer vinkelrett på land.

Kaien er planlagt ca. 70 meter lang, og på sikt kan det bli aktuelt med større båter som kan ta ca. 70 personbiler. Kommunen ber derfor om at det tilrettelegges for flere oppstillingsplasser for ventende biler enn de 32 plassene som er der i dag. Det må sikres gode og trafikksikre løsninger for de ventende i ferjekø. Denne trafikken bør separeres fra lokaltrafikken.

Kommunen uttaler videre at områdets karakter kan forbedres. Deler av kaiområdet er i dag utflytende asfaltareal. De foreslår å etablere en lommepark foran dagens Lyse/Hydro-bygg. Dette tilpasses bruk for de ventende på ferjen, gjerne med tilbud for barn/unge. 

Kommunen har et avfallsanlegg i Kapellveien, som de ønsker å flytte nærmere fergekaien for å sikre at hentebiler kan rekke retur med samme båt. Plassering av nytt avfallsanlegg blir derfor en del av plantiltaket.

Ferjetrafikken opprettholdes under byggeperioden ved at eksisterende kai først rives etter at ny kai er ferdig.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til hovedformålene veg, grønnstruktur, havn, kombinert bebyggelse og anleggsformål, andre typer bebyggelse og anlegg, LNRF, boligbebyggelse, friluftsområde og ferdsel. Det mest av Lysebotn er innenfor hensynssone ras- og skredfare H310_1, og langs fjorden hensynssone flomfare H320_3.

Planområdet berører 4 ulike reguleringsplaner. Areal der det skal gjøres tiltak er i hovedsak regulert til kaianlegg eller samferdsel, og et midlertidig anleggs/jordbruksområde kan bli berørt i forbindelse med nye oppstillingsplasser.

Eksisterende planer innenfor varslingsgrensen:

  1. 1108_87R01 – Reguleringsplan for Lysebotn, nedre del – 26.11.1987
  2. 1108_201204 – Detaljregulering for FV500, Lysebotn – 15.4.2016.
  3. 1108_201305 – Detaljregulering for småbåthavn, Lysebotn – 02.04.2014
  4. 1108_95B01 – Utbyggingsplan for Lysebotn Turistområde, Lysebotn kro og camping – 22.03.1995

Ansvarlig myndighet har vurdert at tiltaket ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Tiltaket er vurdert etter kpt. 2 i forskrift om konsekvensutredning – «planer og tiltak som omfattes av forskriften, §§ 6, 7 og 8», og kpt. 3 «Vurdering av om planer og tiltak etter § 8 krever konsekvensutredning». Det er vurdert at tiltaket ikke faller inn under planer som alltid skal konsekvensutredes, eller tiltak som er listet opp under vedlegg I eller II i forskrift om konsekvensutredning.

Forhandling om utbyggingsavtale innledes hvis behov.

Planoppstart er kunngjort på http://www.sandnes.kommune.no/ under Reguleringsplan under arbeid og på https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer. Der finner du også Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet.

Det er lagt til rette for innbyggerdialog med hjelp av digitalt verktøy. Der finner du all informasjon som er publisert så langt og der kan du skrive inn dine merknader og eventuelt merke av i kart. Alle merknader kommenteres som en del av den videre planprosess og oversendes kommunen. Det vurderes som en del av planprosessen om det som tillegg er behov for en åpen kontordag i Lysebotn.

Eventuelle innspill:

Direkte i medvirkningsløsning: https://innbyggerdialog3d.geodataonline.no/v1/?appid=95ed90ebfa1e4c83a554a95912d37338

Brev eller e-post: Multiconsult Norge AS, att: Solveig Renslo, Nesttunbrekka 99, 5221 BERGEN eller E-post: solveig.renslo@multiconsult.no, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Høringsfrist:  15.06.24.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skjei utvalg for byutvikling og bystyret.