Varsel om oppstart av detaljregulering for Kvednanesvegen 58 – Tau, plan 202303

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan landbase Tau for eiendommene gnr/bnr. 16/38 og 85 m.fl., med adresse Kvednanesvegen 58, 4120 Tau i Strand kommune.

Formålet med planen er å samle aktiviteter knyttet til fiskeoppdrett til en landbase. Det skal etableres kontorplasser, verksted og lagringsfasiliteter for utstyr til oppdrettsanleggene. Eksisterende bygg skal gjenbrukes. Det skal etableres en kai langs søndre del av eksisterende næringsområde og en bølgebryter for å beskytte båter til kai.

Planområdet overlapper deler av gjeldende reguleringsplan «Parkeringsplass ved Tau fergekai» planID 1130_88-1.

Se vedlegg for mer informasjon.

Merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til:
Solveig Renslo, ved e-post solveig.renslo@multiconsult.no

Frist for uttalelse er sett til 07. februar 2024.

Spørsmål som gjelder reguleringsarbeidet, kan stilles til: Solveig Renslo, tlf. 90167167