Tilleggsvarsel om endring av planavgrensning, planforslag for Harestulia

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-10 varsles det herved om tilleggsvarsel om endret planområde for pågående arbeid med detaljregulering for Harestulia på gnr./bnr. 116/1 m.fl., i Lunner kommune, nasjonal arealplanID 3234_2020-0006.

Tiltakshaver er Harestulia utbygging AS, og plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Oppstart av planarbeid ble varslet den 13.01.2021, og planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.09.2023-30.10.2023.

Kunngjøring av tilleggsvarsel fra 05.07.2024. Frist for evt. innspill til tilleggsvarsel er 20.08.2024.

Les mer i vedlagte kunngjøringsbrev.