Tverlandet stasjon på Nordlandsbanen | Adobe Stock/Anders Haukland

Utredning av Nord-Norgebanen er overlevert

Jernbanedirektoratet overleverte onsdag 27. september konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Multiconsult har vært sentral i utredningen som har sammenlignet fire konsepter med dagens jernbaneløsning i Nord-Norge.

27. september 2023
Cato A. Mørk

Jernbanedirektoratets konsepter for Nord-Norgebanen er innarbeidet i helhetlige konsepter for transportsystemet i Nord-Norge i en parallell og overordnet KVU for transportløsninger i Nord-Norge ledet av Statens vegvesen.

Bedre forhold mellom samfunnsøkonomisk nytte og kostnader, mer forutsigbart transporttilbud, reduserte klimagassutslipp, samt ubetydelig konflikt med andre interesser gjør at Jernbanedirektoratet anbefaler et konsept som omfatter bedre baner i Nord. Dette omfatter videreutvikling av Nordlandsbanen og Ofotbanen, uten bygging av Nord-Norgebanen.

– Å utrede løsninger for jernbane i Nord-Norge har vært et spennende og utfordrende oppdrag for oss. Vi synes det er interessant å bidra med vår brede fagkompetanse for å få fram et godt faglig beslutningsgrunnlag, sier Anita Vingan i Multiconsult.

Omfattende arbeid
Multiconsult Norge AS med underleverandørene SITMA AS, Concreto AS og Infraplan AS har siden april 2022 bistått som rådgivere med ansvar for de fleste analysene og utarbeiding av hovedrapport og underlagsrapporter. Bane NOR har hatt ansvar for trasésøk og kostnadsestimering for Nord-Norgebanen.

Vår bistand har involvert tverrfaglig kompetanse på KVU-metode og en lang rekke fag: jernbane, kapasitetsanalyse, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse, transportanalyse, nyttekostnadsanalyse, vurdering av ikke-prissatte virkninger, klimagassberegning og samfunnssikkerhet.

Les mer: