Multiconsult skal gjennomføre innovativt prosjekt om økosystemendringer i naturen

Statens Vegvesen har valgt Multiconsult til å gjennomføre ett flerårig forsknings-, utviklings-, og innovasjonsprosjekt (FoUI) for å finne nye måter å dokumentere og måle endringer i økosystemer på prosjekt- og porteføljenivå. Gjennom dette er planen å skape nye verktøy og metoder som kan benyttes i miljøstyring av samferdselsprosjekter. Multiconsult vil samarbeide med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) på prosjektet.

11. oktober 2023
Cato A. Mørk / Håvard Hjermstad-Sollerud

– Statens vegvesen ønsker å finne nye måter å måle og dokumentere endringer i natur og økosystemer som følge av utbygging, og har gitt oss et utrolig spennende oppdrag. Vi skal ikke bare finne nye innovative løsninger, men også undersøke om det finnes ubrukte muligheter i dataene og verktøyene som er utviklet av miljøforvaltning de siste fem årene, inklusive det som er gjort innen naturregnskap, sier Håvard Hjermstad-Sollerud, oppdragsleder i Multiconsult.

De siste årene har det også kommet ulike «scoring systems» som gjør det mulig å kvantifisere for eksempel bærekraftarbeidet til ett prosjekt, eller gi en verdi for biologisk mangfold. Statens vegvesen har også hatt egne prosjekter på naturnøytralitet og miljøstyring. Felles for alle disse systemene er at kvantifiseringen gjør det mulig å sette ett («målbart») mål på klima og miljø utover det å overholde lover og krav.

– I disse systemene er det også utviklet mye bra metodikk som er viktig å ta med seg inn prosjektet. Fokuset vårt er å skape operative og funksjonelle verktøy for Statens Vegvesen, og da er det viktig å ikke bare se til den norske miljøforvaltningen, men også det som gjøres av andre institusjoner og organisasjoner blant annet i utlandet, sier Arne Heggland, senior miljørådgiver i Multiconsult.

Han håper også at vårt arbeid kan bidra til forbedringer i nasjonale veiledere på blant annet nasjonal kartleggings- og utredningsmetodikk.

– Vi er også utrolig glade for å ha fått med oss Norsk Institutt for Naturforskning på laget i dette prosjektet, de tilfører en unik kompetanse på naturmangfold og ulike metoder for måling og overvåkning av natur. De er også tungt involvert i Miljødirektoratets arbeid med naturregnskap og økologisk tilstand – det vitenskapelig arbeidet som er gjort her danner ett viktig grunnlag for den jobben vi nå skal gjøre, sier Håvard Hjermstad-Sollerud.

De første leveransene i prosjektet skal være klare innen utgangen av 2023 og det vil bli gjennomført en workshop i samarbeid med Statens vegvesen og relevante eksterne interessenter både for å orientere om arbeidet, men også for å få viktige innspill.

Les mer: Skal måle endringer i økosystemer – Statens vegvesen.