1/3

Kryss ved Olum. Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Svenådalen bru. Illustrasjon: Multiconsult

3/3

Overgangsbru i tre. Foto: Multiconsult

E16 Åsbygda–Olum

E16 Åsbygda–Olum er delprosjekt i utbyggingsprosjektet E16 Nymoen–Olum. Strekningen åpner for trafikk i desember 2021, et halvt år før planlagt.

Totalentreprisen gjennomføres i samarbeid med Skanska og omfatter prosjektering og bygging av 10,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Planskilte kryss og gang-/sykkelveger ved Kleggerud og Olum, en km fylkesveg og fem km drifts- og skogsbilveger. Det bygges femten større konstruksjoner – ni større bruer i linja, en overgangsbru i betong ifm. planskilt kryss på Kleggerud, fire overgangsbruer i tre og en kulvert. I prosjektet inngår også oppgradering av 2,5 km fv. 241 mellom Kleggerud og Jevnaker.

Formålet er å øke vegstandarden og bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, og redusere miljøulemper på E16 mellom Nymoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune. E16 er en av hovedvegene mellom øst og vest i Norge. Strekningen Nymoen-Olum inngår i en ytre ring rundt Oslo og fungerer både som lokalveg og vegforbindelse mellom Gardermoen, Hadeland, Gjøvik og Buskerud. Ny veg er lagt sørøst for Jevnaker sentrum og fjerner gjennomgangstrafikken gjennom sentrum.

Løsning av oppdrag

Multiconsult prosjekterer og er rådgiver for alle fagområder inkludert miljø og bærekraft.

Prosjektet vil bli sertifisert for nivå Very Good i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter basert på tredjepartssertifisering av tiltak.

Området ved Kleggerud inneholder store mengder alunskifer som er deponipliktig bergmasse. Både i tilbuds- og gjennomføringsfasen er veglinje, konstruksjoner og overvannssystemer blitt optimalisert for å minimere uttak av denne bergmassen og dermed redusere miljøbelastningen.

Multiconsult kjører vannprøvetakingsprogram i alle berørte elver og bekker. Programmet benytter EUs vannrammedirektiv som gir definerte miljømål for økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag.

Prosjektering gjennomført på høyeste tekniske nivå iht. gjeldende standarder for BIM/digital samhandling med bruk av samordnet 3D modellering.

Våre tjenester

  • Prosjektering i totalentreprise
  • Grunnundersøkelser
  • Miljøoppfølging
  • Rådgivning for CEEQUAL sertifisering