Fornebubanen

Fornebubanen er det største enkeltprosjektet for T-banenettet i Oslo-området i nyere tid. Prosjektet omfatter en 8,2 km lang tunnelstrekning og 6 nye stasjoner med tilhørende infrastruktur fra Fornebu i Bærum kommune til Majorstuen i Oslo. Prosjektet omfatter også en komplett driftsbase på Fornebu.

Prosjekteringsgruppen PGF, bestående av Multiconsult Norge AS og COWI AS, har ansvar for komplett teknisk prosjektering av Fornebubanen som omfatter grunnarbeider, tunnel/bergrom, stasjoner/driftsbase og overbygning.

Fokus på kostnad har svært høy prioritet i prosjektet. All prosjektering har vært basert på prinsippet «Design to Cost» for å sikre at den totale entreprisekostnaden skal ligge under avtalt målsum.

LØSNING AV OPPDRAG

Fornebubanen er et tunnelprosjekt under tett bebygde strøk med tidvis begrenset overdekning.

Prosessen rundt valg av tunnelkonsept ble startet tidlig og løsninger for undergrunnskonstruksjoner og alternative drivemetoder som sikrer optimal byggbarhet, sikkerhet og en velfungerende banedrift ble vektlagt tungt.

Fornebubanen har en komplisert sporgeometri, og spesielt er stasjonene teknisk kompliserte. Anleggsteknikk og grensesnitt ved etablering av trafikknutepunktene Majorstuen- og Lysaker stasjon, oppleves som prosjektets største tekniske utfordringer, med kompliserte påkoblinger tett på eksisterende bygg samtidig som eksisterende banetrafikk skal opprettholdes.

All prosjektering er modellbasert med bruk av Virtual Design and Construction (VDC) som primær gjennomføringsmodell, hvor BIM er et viktig verktøy og plattform for daglig samarbeid. Arbeidsformen Samtidig Prosjektering (SP) brukes som grunnlag for god samhandling.

VÅRE TJENESTER

 • Grunnundersøkelser
 • Geoteknisk prosjektering
 • Geologisk prosjektering
 • Tunnelprosjektering
 • Rystelsesmålinger
 • Støymålinger
 • Konstruksjonsteknikk
 • Støyskjerming
 • 3D-modellering
 • Byggeplan
 • Detaljplan
 • Rådgiving
 • Kostnadsberegninger